Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Så mye bakterier var det i inneluften i barnehagen

Det kom ikke som en overraskelse på forskerne at det var stor forskjell på inne- og uteluften i barnehagen. Men hvordan påvirker luften barnas helse?

 

Grunnskolen og videregående skole: Trivsel og stress blant lærere

Lærere opplever en stor grad av stress og utmattelse, men rapporterer samtidig om en høy grad av trivsel og engasjement i arbeidet. Arbeidsmiljøet lærerne møter, varierer sterkt fra skole til skole,

 

Ikke så ille å være lærer likevel

Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.

Omtale

Etterlengtet forskning på effekten av flere lærere i klasserommet

Hva har det å ha flere lærere i klasserommet å si for elevenes utvikling i lesing og skriving? Spørsmålet vekker engasjement, men kunnskapen mangler. Nå skal 6000 norske førsteklassinger være med på

Kronikk

Binding av lærartid og elevresultat

KS har ikkje gitt opp ambisjonane om å binda meir av arbeidstida til lærarane, ut frå ein argumentasjon om at elevane vil læra meir på denne måten. Men det kan bli ei utfordring å dokumentera ein

Omtale

Alene med krenkelsene

Lærere som blir krenket av elever, opplever mangel på støtte fra rektor og lærerkollegaer.

 

Læreres arbeidsglede

Positive emosjonelle erfaringer i læreryrket har blitt svært lite studert, selv om de har en stor betydning for det pedagogiske arbeidet. En doktoravhandling har undersøkt hva som gir lærere

 

Skolen som arbeidsplass

Et større prosjekt har utforsket hva det er ved arbeidet i skolen som fremmer positive og negative sider ved læreryrket. Konklusjonen er at skolen trenger lærere med skolefaglig og pedagogisk

 

– Lærere som samarbeider gir bedre skoler

– Antall timer lærerne tilbringer på skolen er ikke avgjørende, men hvordan de bruker tiden de har i fellesskap, sier skoleforskere.

Fagfellevurdert

Lærerlivskvalitet- erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen

Lærerne som denne studien har møtt opplever at kravene som knyttes til profesjonen er på kollisjonskurs med nye styringssystemer med fokus på effektivisering og innsparing. «De beskriver et gap

 

Ledelse i utdanningssektoren

«Ledelse, ledelse, ledelse er det som behøves mest i norsk skole» sa Kirsti Kolle Grøndahl da hun la fram rapporten fra det såkalte «Tidsbrukutvalget» 15. desember 2009. Her presenteres hele 93

 

Japanske takter i Bømlo kommune

I Bømlo har rektorer og lærere på to skoler gjort som japanske lærere. De har begynt å studere egen undervisning på en systematisk måte for å lære mer om hvordan elever tenker, forstår og lærer. På

 

Skolen som verdikontekst for lærere: Betydning for trivsel og ønske om å skifte jobb

Undervisning handler om verdier. En lærer kan dele eller ikke dele de verdiene som råder på sin skole, og mangel på samsvar kan føre til økt belastning, mindre trivsel og ønske om å slutte. Slik kan

 

Skoler som lærer

En skole som bare er opptatt av elevenes læring og ikke legger vekt på at også lærerne og skoleledelsen må lære, vil få problemer med å utvikle seg og bli bedre på sin kjerneoppgave. En undersøkelse

 

Skolen som arbeidsplass - Skolelederes hverdag

Skolen som arbeidsplass er et større forskningsprosjekt som blir utført ved Pedagogisk institutt, NTNU. Dette er en landsomfattende undersøkelse hvor formålet er å belyse arbeidsrelaterte forhold i

 

Inneklima i skolebygg - utfordringer og tiltak

I en spørreundersøkelse om inneklima i skolen svarer rundt tjue prosent at av de ansatte at de opplever tretthet, føler seg tunge i hodet eller har hodepine hver uke. Studien viser også at barne- og