Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Dei stille barna blir ikkje sett

Stille, sjenerte og introverte barn får ikkje like mykje merksemd som barn med utagerande åtferd, viser undersøking. Får det stille barnet hjelp allereie i barnehagen, vil ikkje vanskane følgje

 

Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet

Læreren er den viktigste enkeltpersonen i å utvikle klassen som kontekst. Derfor bør lærere forstå prinsipper i interaksjon mellom aggressivitet hos elever og dem selv som ledere i klassen.

Omtale

– Er utfordrende barn skolens avfall?

Ny forskning stiller spørsmål om skolen ser på utfordrende elever som skolens avfall, som noe de helst ville vært foruten.

Kronikk

For liten til å sitte stille?

Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en feilaktig ADHD-diagnose.

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

Kronikk

Aggressivt språk kan gå i arv

Nå er det forbudt å straffe barn med fysisk vold. Men vi lever i et samfunn der vi har stor tro på straff. Har den verbale straffen derfor tatt over for den fysiske straffen i noen familier? spør

 

Kontekstmodellen – systemisk tilnærming til atferdsproblemer

Denne artikkelen beskriver en 10-trinns prosess for problemløsning av atferdsproblemer. Modellen som artikkelforfatteren har utviklet og kalt Kontekstmodellen, bygger på den analytiske prosessen i

Fagfellevurdert

Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

Jenter med voldelig atferd trives dårligere, føler seg mer isolert og opplever sitt klassemiljø og relasjoner til medelever dårligere enn det gutter med voldelig atferd gjør.

 

«Det passe uvanlige»

Denne artikkelen omhandler hvordan vi bør bli oss mer bevisst vår retorikk og ordbruk når vi kommuniserer med barn og unge som har en vanskelig hverdag. Artikkelforfatterne påpeker at hvis

 

De stille elevene

Alle lærere har opplevd å ha én eller flere elever som er stillere og mindre sosialt deltakende enn de andre. Disse elevene trenger ulik tilpasning av læringsmiljøet.

 

Sliter med mer enn dysleksi

Barn med dysleksi sliter ofte med angst og depresjon i tillegg, men lærerne legger ikke merke til det.

 

Hjelp til å bli synlig

Samtalegrupper basert på Løftmetoden kan hjelpe stille skolebarn

 

Om å se bekymringsbarna – og hvilke ord vi bruker om dem

I en undersøkelse har man sett på hvilke ord lærere og studenter i pedagogikk bruker for å beskrive bekymringsatferd. Studenter ser ut til å mangle faguttrykk for å snakke om problemfeltet og mangler

 

Mestringsklima eller prestasjonsklima?

En studie blant norske 8. klassinger viser at opplevelsen av det motivasjonelle klima i klassen henger sammen med både emosjonelle og atferdsmessige problem.

Master

«Det er nå godt at hun bryr seg» - Elever med AD/HD og deres opplevelse av relasjon til kontaktlærer

Denne artikkelen bygger på en intervjustudie av tre elever med AD/HD om hvordan de opplever skolehverdagen og relasjonen til kontaktlæreren sin.

 

Rollelek forebygger atferdsvansker

Gutten som ikke våger å gå bort til de andre. Jenta som ødelegger leken til de andre. De andre barn tar ikke kontakt med dem i lek. Hvordan skal de få seg venner og være i positiv samhandling med

 

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse er elevenes evne til å gjenkjenne og regulere følelser. Sosiale ferdigheter må læres

 

Hvorfor urolig, frustrert eller sint? Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv

Stadig flere barn som begynner i barnehage, har minoritetsspråklig bakgrunn. De fleste av disse barna tilegner seg det norske språket godt nok til at de senere klarer seg igjennom det norske

 

"Fuck you" i systemperspektiv

Denne artikkelen belyser og drøfter den konfliktfylte skolehistorien til en elev med sterkt grensebrytende og marginaliserende atferd. Moren til gutten det her handler om, er fortvilet over at hennes

 

Utvist fra skolen i tre dager – når volden blir straffet istedenfor å bli forstått

Lærere trenger kunnskap og kompetanse for å stå i situasjoner der elever tar i bruk vold. Det å bare straffe den er ikke hensiktsmessig, vi må lære å interessere oss mer for å forstå den.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter