Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Norge best på elevdemokrati

Norske elever er best i klassen i medbestemmelse på skolen. Det kommer fram i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 som nå er gjennomført i 24 land.

Fagfellevurdert

Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål

Det er tvilsomt om fokusering på «big ideas» og kjerneelementer i fagene vil lede til en tverrfaglig, systemisk forståelse og kompetanse som er nødvendig for å leve bærekraftige liv i framtidens

Fagfellevurdert

Ei endra medborgaroppseding?

Både Ludvigsenutvalet sin rapport og Melding til Stortinget 28 (Fag - Fordypning - Forståelse) signaliserer at demokrati og medborgarskap skal vera eit prioritert, tverrfagleg område. Desse

 

Norskeksamen i lys av skolens danningsoppdrag

Norskfaget skal legge vekt på personlig vekst og danning – samtidig som det skal være et praktisk kommunikasjonsog ferdighetsfag. Men en gjennomgang av oppgavetekster gitt til norskeksamen tyder på

 

Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?

Mens elever, lærere og foreldre er begeistret over internasjonale uker, er forskningslitteraturen skeptisk og mener slike tiltak kan forsterke skillelinjer blant elevene.

Fagfellevurdert

«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Kanskje er det nå på tide, for Norge og andre land, å innse at ministerpostene i departementene for klima, miljø, barn og utdanning bør rustes med de sterkeste og mest erfarne ministrene, og at

Fagfellevurdert

Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk

Etter innføringen av Kunnskapsløftet har eksamensskrivingen gått fra å bli forstått som et individuelt prosjekt i L97 til å bli definert som et kollektivt prosjekt.

 

Barna lærer kritisk tenkning gjennom diskusjoner

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Men hvordan kan barnehagen gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling?

 

Danning skjer gjennom refleksjon

Etiske refleksjonar om IKT er ein naturleg del av kvardagen i barnehagen, meiner forskar Svein Sando. – Vi må finne balansen mellom for mykje og for lite. Mellom å vere for romslege eller for

 

Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen

Barn som går i barnehage har ulik sosial bakgrunn. Barnehagen kan bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene, men da må personalet ha blikk for det enkelte barnet. Det har de ikke alltid, mener

 

Nysgjerrige elever i fremtidens skole

Når «fremtidens skole» i disse dager diskuteres i ulike utvalg, er det på høy tid å diskutere hvilke «danningselementer» som skal være med. Da er det viktig å huske at skolens bidrag til danning

Fagfellevurdert

Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming

Denne artikkelen viser at det er utfordrende for barnehagene å fortolke og konkretisere danningsbegrepet i årsplanene.

 

Demokratiske paradokser i klasserommet

Sterke elever endrer språk i sitt møte med skolens fag, mens svake elever i mindre grad bruker dette medierende språket, men forblir i hverdagsspråkets verden. Dette har store konsekvenser for

 

Likestilling - et brudd med stereotypiene

Når gutter faller, slutter eller går ut av skolen med dårligere karakterer, så kan det være et resultat av manglende likestilling. Likeså det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den høye andelen av

 

Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell

Unge i dag trenger ikke hjelp til å oppdage likheter mellom land, kulturer og levemåter. De har derimot behov for hjelp til å oppdage forskjeller som opptrer på nye og komplekse måter i de

Kronikk

Læreren som samfunnsbygger

I dagens skole har samfunnsøkonomiske begrunnelser en større kraft i skoledebatten enn ideer om humanitet, demokrati og fellesskap. Men fordi skolen er det eneste stedet der alle samfunnsgrupper

 

Platons comeback – fremveksten av den klassiske bevegelsen i internasjonal utdanning

Skolen har et ansvar for elevenes allmenndannelse selv om mange mener at den for tiden tar for lett på dette ansvaret. En ny internasjonal bevegelse innen skole og utdanning, her omtalt som den

 

Retorikken og det mangfoldige norskfaget

Den klassiske retorikken var et system som var laget for å håndtere mangfold og motsetninger. Oversatt til bruk i vår tid kan prinsippene herfra være et bidrag til å skape mening og motivasjon rundt

 

Nysgjerrigper - en motor for motivasjon

Nysgjerrigper gir barn forskerkompetanse og gjør dem bevisste på hvordan man tilegner seg kunnskap. I tillegg vil utforskning av tekster, skriving og registrering av resultater i forbindelse med