Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Bør du velge utdanning med hodet eller hjertet?

– Både fornuft og følelser er viktig når du velger høyere utdanning, sier utdanningsforsker.

 

Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrensen har hatt for ulike

 

Frafall på videregående starter hjemme

- Ungdoms livssituasjon og deres deltakelse både i og utenfor skolen er avgjørende for om de faller fra, eller gjennomfører videregående skole. Det sier forskere som følger ungdom i Telemark.

Fagfellevurdert

Fagbrev i voksen alder

Praksiskandidatordningen er en vei til å fullføre videregående utdanning for en gruppe med lav sannsynlighet for å fullføre videregående. Den bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller blant hvem

Fagfellevurdert

Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet

Utsatt ungdoms framtidige muligheter på yrkesfag avhenger mye av hvordan problemet med lave skolekarakter blant disse ungdommene blir løst. Det er likevel viktig å ikke overse at også andre sider ved

Blogg

En "guttekrise" i skolen?

- Forklaringene på en såkalt “guttekrise” er sammensatte og komplekse. Det betyr at løsningene også er sammensatte og komplekse, skriver Monica Melby-Lervåg.

 

Pollen kan svekke vitnemålet

Pollenallergi gjør at elever i videregående skårer dårligere på eksamen. Dermed kan også drømmestudiet på universitetet ryke, ifølge forskning fra NTNU.

Kronikk

Fravær og frafall og høna og egget

Når man snakker om fravær i videregående skole, må man huske det viktigste: At tilstedeværelse er en av de viktigste faktorene for elevenes læring.

Fagfellevurdert

Vår utålmodighet med ungdom

Aldri før har så stor andel av hvert ungdomskull gjennomført videregående på så kort tid som i dag. Likevel er det økende bekymring over stabile frafallstall. Er det på tide å utvide

 

Tett oppfølging hindrar fråfall i skulen

Korleis kan ein få elevar med særskilde opplæringsbehov gjennom vidaregåande skule og inn i arbeidslivet? For «Lars» var løysinga mindre teori, meir praksis og ein lærar som følgde han tett på

Fagfellevurdert

Ein likeverdig skule i framtida?

Korleis konstruere ein skule som også fungerer for elevar som tradisjonelt strevar?

Fagfellevurdert

Privatister- hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen? Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt atferd

Privatister er en sammensatt gruppe som tar eksamen av forskjellige årsaker. Mer spesifikt indikerer våre data at privatistordningen hovedsakelig brukes av unge mennesker, med behov for

 

Jentene minst fornøyd, guttene slutter

Langt flere jenter enn gutter sliter med livene sine når de begynner på videregående, ifølge en fersk studie. Hvorfor er det da flest gutter som dropper ut fra skolen?

 

Teknologi kan redusere frafall i skolen

Denne rapporten viser at innføring av teknologi kan bygge ned barrierer i skolehverdagen, øke inkludering, trivsel og læringsutbytte. Dette kan igjen redusere frafallet og spare samfunnet for store

Fagfellevurdert

Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole

Formålet med denne studien er å undersøke ulike veier til jobb for arbeidsledig ungdom som ikke har fullført videregående skole. Resultatene viser betydelige negative effekter av både vikarbyråarbeid

Fagfellevurdert

Unge voksne som verken er i arbeid eller utdanning: En registerbasert studie, 1993–2009

Analysene i denne artikkelen viser at man har sett en generell økning i unge voksne nordmenns risiko for å være verken i arbeid eller utdanning, med unntak for kvinner på 25 år.

 

Skumlesere og dypdykkere dropper ut fra studier like ofte

Forskning fra UiT viser at studenter som går dypt inn i pensum ikke har større sjanse for å gjennomføre studiene enn andre.

 

Skolehelsetjenesten kan bidra til at flere lykkes med videregående

Om ungdommer bruker skolehelsetjenesten, er det mindre sannsynlig at de dropper ut av videregående skole, finner forskere.

 

Hva påvirker ungdommens utdanningsplaner?

Ungdom blir ikke støttet av venner når det kommer til utdanning og ambisjoner

 

Mye unødvendig fravær fra skolen

Diffuse helseplager er den vanligste grunnen til at elever ikke går på skolen, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter