Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Læreplanverket: Når delene blir viktigere enn helheten

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at formålsparagrafen og hele læreplanverket skal brukes aktivt i skolehverdagen. Men har man reflektert tilstrekkelig over hvorfor generell del til nå har blitt

Fagfellevurdert

Ei endra medborgaroppseding?

Både Ludvigsenutvalet sin rapport og Melding til Stortinget 28 (Fag - Fordypning - Forståelse) signaliserer at demokrati og medborgarskap skal vera eit prioritert, tverrfagleg område. Desse

 

Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen

Dagens utdanningspolitikk bidrar til å begrense hva som er mulig å erfare i skapende arbeid i formgivingsfag i videregående skole. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Anna Svingen-Austestad.

Kronikk

En læreplan for det post-nasjonale Norge?

Med ny generell del vil Kunnskapsdepartementet stadfeste skolens formål og verdier som forskrift. Å foreskrive er å befale, med utsikt til sanksjon mot den som bryter reglene. Men skolens verdier er

Omtale

Kulturarv, tradisjoner og verdier

Førstelektor Halldis Breidlid skriver om hvordan kulturarv og verdier forstås og framstilles i skolens sentrale styringsdokumenter.

Kronikk

Læringsmålene i skolen trenger ikke være meningsløse

Slik hindrer vi at de blir enda et innholdsløst og uforståelig ritual i skolehverdagen.

Fagfellevurdert

Ein likeverdig skule i framtida?

Korleis konstruere ein skule som også fungerer for elevar som tradisjonelt strevar?

 

Historiefagets utvikling i skolen

– Lærerne spilte en viktigere rolle enn vi har trodd, mener førsteamanuensis Brit Marie Hovland.

Fagfellevurdert

«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Kanskje er det nå på tide, for Norge og andre land, å innse at ministerpostene i departementene for klima, miljø, barn og utdanning bør rustes med de sterkeste og mest erfarne ministrene, og at

 

Nedlegging av skular - grunnar og konsekvensar

Sidan kommunane fekk det fulle økonomiske ansvaret for drift av grunnskulen, har mange små skular blitt lagde ned. Det blir hevda at små skular ikkje er fagleg på høgd med dei større skulane. Men det

 

Videregående engelsk: God nok læreplan for gode nok lærere

Kunnskapsløftets fagplan i engelsk på videregående får kritikk for å være for omfattende og vag, og for at den oppmuntrer til overflatisk undervisning. Læreplanen vil allikevel fungere der læreren

 

Læringsutbytte - slik lærere, forskere og politikere ser det

Da Kunnskapsløftet ble introdusert, fikk læringsutbytte som begrep og fenomen en fremtredende rolle i grunnopplæringen. Men forskning viser at det fins ulikheter mellom læreres, forskeres og

 

Skoleeierne og den lokale læreplanvirksomheten

Både i Mønsterplanen for grunnskolen av 1987 (M87) og Læreplan for Kunnskapsløftet av 2006 (LK06) ble det lagt vekt på at det måtte skje et lokalt læreplanarbeid. Til begge læreplaner er det blitt

Fagfellevurdert

Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming

Denne artikkelen viser at det er utfordrende for barnehagene å fortolke og konkretisere danningsbegrepet i årsplanene.

Kronikk

Den estetiske skolen i fremtiden

Estetikk bør være noe mer enn et fagspesifikt emne i de praktiske og estetiske fagene i skolen. Estetikk inngår også i mange andre fag og er en erkjennelsessfære der elever erfarer, foretar valg og

 

Hva skjer i kroppsøvingsfaget?

En rekke mastergradsprosjekter som tar for seg aspekter ved kroppsøvingsfaget, viser eksempler på at praksis står i kontrast til fagets formål og læreplan. Kroppsøving fremtrer som et «tregt sosial

 

Fagdidaktisk belysning av skolefag i endring

Læreplanhistorien viser at skolefagene endrer seg hele tiden. Samtidig er lærerutdanning og fagtekster generelt svært lojale overfor den læreplanen som til enhver tid gjelder. Å utdanne lærere

 

Rekning i norsk og musikk – og norskfaget som forsvann?

Det kan vere stor skilnad på korleis læreplantekstane integrerer grunnleggjande ferdigheiter i dei ulike skulefaga. Dette handlar ikkje minst om fagleg eigenart og faggrenser. Denne artikkelen

 

Den problematiske friheten

Innføring av arbeidsplan og studietimer bidrar til en tydeligere individualisering av elevers læring og sosialisering i klasserommet. Men når eleven prøver å ivareta sine egne individuelle interesser

 

Bokskole for alle - Allmennfagenes overtak i læreplanutviklingen siste femti år

I utviklingen av enhetsskole og masseutdanningssystem her i landet, har en strategi ved hvert veiskille vært å utsette elever og studenters muligheter for tidlig spesialisering. I stedet har et stort