Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Blogg

Er du god å prate med?

Hva assosierer du med det å ha en samtale med rektor? At rektor er en god samtalepartner kan i noen tilfeller være avgjørende for et godt foreldresamarbeid, og hva kjennetegner egentlig et godt

 

Pedagogiske ledere har en krevende dobbeltrolle

Det er utfordrende å være pedagogisk leder i en barnehage. Du skal lede voksne og barn, og du skal ha ansvar for det praktiske og det pedagogiske arbeidet.

 

Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten dreier seg om at den enkelte skole må vurdere risiko og sannsynlighet for at krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering kan finne sted i egen virksomhet.

Fagfellevurdert

Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap

Det er mye som tyder på at både skoleeier og skoleledere kan utnytte ressursene til tospråklig fagopplæring langt bedre dersom dette arbeidet gis større prioritet i kommunen og på skolene.

 

Seksuelle overgrep i skolen – hvorfor ser vi det ikke?

I løpet av det siste året har den norske allmennheten blitt kjent med en rekke tilfeller av seksuelle overgrep som har skjedd i norske grunnskoler og barnehager. Sakene som har vært oppe, kan lære

 

Felles ansvar for profesjonsutvikling

Korleis kan god samhandling mellom politikk, administrasjon og profesjon bidra til profesjonsutvikling ovanfrå og innanfrå?

Omtale

Skolebasert kompetanseutvikling

Høgskolelektor Unni Høsøien gir tips til utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

 

– Alle kan jobbe kreativt

Det er en myte at det å være kreativ er det samme som å være kunstnerisk eller bare «tenke utenfor boksen». Så hvordan kan ledere bruke sin og de ansattes kreativitet i barnehage og skole?

 

Rektors ledergruppe gir merverdi

I ledergruppen opplever deltakerne kompetansemestring, risikofri sone og fokus på forbedring.

 

Ledelse av en lærende barnehage

Hvordan kan ledelse i barnehagen der barnehagelæreren har et medansvar for faglig ledelse, utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse?

Blogg

Hvem skal ha ansvaret i barnehagen?

- Hvilke metoder og hvilke aktiviteter som bør vektlegges akkurat i denne barnegruppen akkurat nå, trenger man et pedagogisk skjønn for å kunne avgjøre.

Engelsk — Fagfellevurdert

Hva har vi lært om skoleledelsesutvikling?

Hva har vi lært om utvikling av skoleledelse? Artikkelen presenterer en vurdering av litteraturen på feltet de siste 50 årene og identifiserer dominerende spørsmål og metodologiske tilnærminger og

Fagfellevurdert

Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen

Hvordan utforsker rektorer kollektivt krav om resultatforbedring i skolen?

Fagfellevurdert

Utdanna skoleleiar – nye spenningar?

Korleis beskriv skoleleiarar leiarkvardagen sin etter å ha gjennomført den nasjonale rektorutdanninga?

Fagfellevurdert

Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere

I løpet av de 50 årene som har gått siden de første etterutdanningskursene for skoleledere, har det skjedd en forskyvning fra nasjonalt basert utdanningspolitikk til en stadig sterkere internasjonal

 

Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse

Utfordringen for de som tilbyr utdanning for skoleledere er at den både skal gi kvalifisering til best mulig håndtering av det som er, og samtidig bidra til utvikling av  en refleksiv og kritisk

 

- Skolesystemet gir A- og B-skoler

Markedsrettingen i Oslo-skolen forsterker sosiale og etniske forskjeller, ifølge fersk doktorgradsavhandling.

 

Elevundersøkelsen – ikke bare en konkurranse med naboskolen

Elevundersøkelsen har et potensial for å bli brukt på mange andre måter enn det som er vanlig i dag. Ved å studere sammenhenger mellom ulike aspekter ved læringsmiljøet, kan man få viktig informasjon

 

Skoleutvikling – en mulighet til forbedring eller bortkastet tid?

I begrepet skoleutvikling ligger det en forventning om at skolen skal forbedres på bestemte områder. Men gjennom den skoleutvikling som drives i norsk skole, er det slett ikke sikkert at dette alltid

 

– Barna blir ikke alltid spurt i elevsaker

Skoleledere og lærere argumenterer med at de tar hensyn til barnets beste i elevsaker. Men det betyr ikke nødvendigvis at de har spurt elevene. Det rettslige og pedagogiske skjønnet må styrkes i

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter