Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Lek for lekens egen skyld

Hun ønsker å vise hvordan voksne kan beskytte, bekrefte og berike barns spontane lek i barnehagen.

 

Fysisk lek smitter

Personalet i barnehagen er forbilder. Hvis de viser glede over fysisk lek, smitter det over på barnas bevegelser.

 

Noen barn trenger hjelp til å leke

Det er viktig at voksne gjør noe for å utvikle barns evne til å leke. Forskeren peker på tre årsaker.

 

Den viktige sammenhengen mellom språk og lek

Det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering hos norske barn helt nede i to-tre-årsalderen, viser Elisabeth Brekke Stangelands Ph.d.-arbeid. Dette er viktig kunnskap for alle som jobber i

 

- Trenger gode lekere

Barnehagen trenger gode lekere, og vi må ikke være så redde for å delta i leken, mener høyskolelektor Kristin Danielsen Wolf.

 

Standardisering av læring i barnehagen

Større standardisering av mål og innhold i barnehagen snevrer inn det komplekse barnet.

 

«Playful learning» på norsk

Barn i førskolealder lærer både gjennom fri og veiledet lek, ifølge den amerikanske forskningstradisjonen og pedagogikken «Playful learning». Hva er «Playful learning» og hvordan passer denne

 

– Barna får for liten tid til lek

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

 

Lek og læring er like viktig

Det er viktig at vi bruker begrepet undervisning i barnehagen, selv om det smerter mange barnehagelærere i Sverige, mener forsker Pia Williams.

 

Både kropp og sinn er med når barn lærer

Barns forhold til naturvitskap er nært knytt til kroppen. Barnehagelærarar må derfor vere både fysisk og kjenslebundne til stades når dei jobbar med vitskapleg utforsking i barnehagen.

 

Ta vare på tvilen!

Usikkerhet og tvil er nødvendige vilkår for at de ansatte i barnehagen skal kunne ta beslutninger og gjøre etiske vurderinger, mener barnehageforsker.

 

Utviklet unik kommunikasjon gjennom lek

Tospråklige samiske barn har gjennom flere generasjoner utviklet en helt egen måte å kommunisere på gjennom rollelek.

 

Er barn i barnehagen ute for å være ute?

Er det en praksis i norske barnehager at det å være ute i seg selv er et kvalitetstegn? En ny studie om utelek tyder på det.

 

En venn kan ikke være perfekt

Vi må anerkjenne barns vennskap, fordi vennskap åpner opp verden.

Omtale

– Rom for lek

Solveig Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker ungenes lek og danning. Hun håper både pedagoger og arkitekter låner henne øre.

 

Hvor ble det av den kompetente eleven?

Norske politikere er enige om at barnehagens pedagogikk skal være utforskende, ha stort rom for barnets egne initiativ og være basert på lek som tilnærming til læring. Denne tverrpolitiske enigheten

 

På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

"Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring."

Master

Barn lærer best gjennom lekfull kommunikasjon

Ut fra en ontologisk og epistemologisk forståelse av kroppen som uttrykk for mening, har forfatteren studert de voksne og de yngste barna gjennom deres kroppslige uttrykk i samlingsstunder.

 

Kroppslig lek, voksenkontakt og sosialt lekemønster i barnehagen

Vilter, kroppslig lek blir ofte betraktet som «dårlig» lek og blir som regel stoppet av de ansatte. Barna blir bedt om å finne på noe annet. Hvis leken foregår inne, blir kanskje barna bedt om å gå

 

Faglighet i barnehagen

Leken er en viktig del av fagligheten i barnehagen.