Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap

Det er mye som tyder på at både skoleeier og skoleledere kan utnytte ressursene til tospråklig fagopplæring langt bedre dersom dette arbeidet gis større prioritet i kommunen og på skolene.

 

Slik bør lærere møte flyktningbarn

– Barn med flyktningebakgrunn er en ressurs for skoleklassen sin, sier Hildegunn Fandrem.

Omtale

Hva er en god modell for fagopplæring for innvandrere?

Det er ikke en enkelt faktor som avgjør hva som gir en god modell for fagopplæring for innvandrere. Det er flere avgjørende faktorer, og de må virke sammen på en god måte.

Svensk — Fagfellevurdert

Språkforstyrrelse - med utgangspunkt i grammatiske utviklingsstadier

Barn med språkforstyrrelser har problemer med å tilegne seg førstespråket sitt - til tross for normal hørsel og normale kognitive evner. Tverrspråklig forskning om grammatiske problemer har vist at

Blogg

Hvordan avdekke språkvansker hos tospråklige?

Å avdekke om et tospråklig barn har spesifikke språkvansker vil nok alltid være forbundet med en viss usikkerhet, spesielt når man har heterogene grupper med mange ulike morsmål.

 

Ungdom med innvandrerbakgrunn har store forventninger til livet i Norge

Minoritetselever i Norge har foreldre med lavere utdannelse og inntekt enn majoritetselevene. Men på skolen er både ambisjonsnivået og innsatsen deres svært høy, viser nå en ny studie.

 

Minoritetsspråklige barn vil bli gode i norsk

Helene Fulland har forsket på barns tospråklighet og hvordan barna selv opplever å vokse opp i Norge med dette. – De fremhever betydningen av å kunne norsk godt, men gir samtidig et nyansert bilde av

 

– Samhold er ikke farlig

Mange Oslo-ungdommer identifiserer seg sterkt med egen etnisk gruppe, men det truer ikke integreringen, snarere tvert i mot, sier professor Jon Lauglo.

Kronikk

Dei yngste flyktningane fra Syria går no i barnehagar over heile Norge

Dei må tilpasse seg mykje nytt i den norske barnehagen, men barnehagen må òg tilpasse seg desse barna og foreldra deira, skriver Anne Grethe Sønsthagen i denne kronikken.

Fagfellevurdert

Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall

Elever med språklig minoritetsbakgrunn trives noe dårligere på ungdomsskolen, har mindre tro på egen mestring og sliter mer med utsettelsesatferd enn majoritetselever.

 

Adoptivbarn i risiko for språkproblemer

Barn som er adoptert fra utlandet kan være sårbare for å utvikle språk- og lesevansker. Det er viktig å være oppmerksom på hva barna forstår av ord og begreper allerede i barnehagen.

 

Skoleledere mangler rutiner for inkludering av minoritetsspråklige elever

Resultatene i en fersk doktorgradsavhandling viser at det er lite kollektiv innsats blant skoleledere for å imøtekomme utfordringer knyttet til inkludering av og tilrettelegging for

 

«I dine øyne er jeg fortapt»- Flerspråklig skriving i skolen

Innsikt i tidligere lese- og skriveerfaringer og fritidsskriving gjør det mulig å forstå og verdsette flere trekk i skrivingen til ungdommer som er kommet sent inn i norsk skole.

 

Spesialtiltak gjorde minoritetsbarna bedre i norsk

De ble ikke bare bedre på innøvde ord, men også språkforståelsen ble bedre da de minoritetsspråklige femåringene fikk ekstra hjelp til å lære seg norsk.

 

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

Særskilt språkopplæring er viktig, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig, for å styrke elever med annet morsmål enn norsk og samisk sin mulighet for å fullføre og bestå opplæringen. Dette er et av

Kronikk

– Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet!

Elever med kort botid i Norge fikk halvert ugyldig fravær med noen få, enkle grep.

 

En flyktningkompetent skole

Antallet mindreårige asylsøkere har økt betydelig den siste tiden. Da er det viktig å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

 

Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Et godt skoletilbud vil være sentralt for integrering og gi muligheter til aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Rapporten peker på mangelfull kompetanse blant lærere i opplæring av

 

Flerspråklige ungdommer bearbeider erfaringer gjennom skriving

Skriveprosessen er et verktøy for å bearbeide erfaringer knyttet til det å flytte fra et land til et annet. Det viser en ny studie der ungdom med kortere botid i Norge deltar. Det er viktig at skolen

 

Flere språk – bedre resultat

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk de kan, og det nye språket de skal lære seg.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter