Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Så viktig er gode veiledere for nye lærere

En ny avhandling viser at ferske lærere kan ha stort utbytte av tydelig veiledning fra erfarne lærere.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger

Denne artikkelen konkluderer med at PLUS-modellen gir en god og pålitelig beskrivelse av tilbakemeldingspraksisen hos veiledere.

Fagfellevurdert

Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring

Digital historiefortelling (DH) tilrettelegger for individuell og kollektiv refleksjon for både studenter og barnehageansatte. Forutsetningen er at de ansatte gis tid til å delta i studentenes

Fagfellevurdert

Tematikken i veiledningssamtaler - forgrunn og bakgrunn

Veiledere må ha større fokus på fagdidaktikken når de utøver sin veilederrolle.

Forskningskafe

Forskningskafe: Hvordan veilede og ivareta nyutdannede lærere?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende. Hva er god veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere? Torsdag 2. juni inviterer Utdanningsforbundet til Forskningskafe med blikk på

Fagfellevurdert

Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

Det er svært viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforhold og organisering av veiledningsstøtte for nyutdannede lærere. I denne undersøkelsen har man sett spesielt på den faglig-profesjonelle

 

– Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.

 

Grunnskolelærerutdanningen: Rektors rolle i praksisopplæringen

Praksisskoler skal være en læringsarena der hele skolen bidrar som et kollektivt prosjekt – i nært samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene. Dette skjer i liten grad. Rektor er fortsatt først og

 

Tre grunner til at lærere slutter

En kvalitativ casestudie undersøker hvorfor fem nyutdannede lærere har valgt å slutte som lærere. En fraværende ledelse, manglende veiledning og en utdanning som ikke forbereder godt nok til

 

Lite oppslutning om praksis

Mange praksislærere i lærerutdanningen opplever for lite støtte og samarbeid om praksis på egen skole.

Fagfellevurdert

Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av egen faglige kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

Resultatene fra denne studien peker på at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i leseopplæring og om lesevansker. Det fører til at kartleggingsmateriell ikke brukes

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at

 

Veiledning av nye lærere i videregående skole

Veiledning av nye lærere blir praktisert på mange ulike måter, og de fleste som mottar veiledning, er fornøyde med det de får. Spørsmålet som likevel kan stilles, er om noen måter å veilede på i

 

Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering

En mentor som veileder en nyutdannet lærer får god kjennskap til den nyutdannedes styrker og utfordringer i yrkesutøvelsen. Slik sett er det naturlig at mentor uttaler seg om hvorvidt den nyutdannede

 

Rettleiing av nyutdanna lærarar – og fabrikerte røyndomsbilete

Denne artikkelen ser på veiledning av nyutdannede lærere og hvordan kommunale barnehage- og skoleeiere tolker og omsetter utdanningspolitiske intensjoner gjennom lokale planer.

 

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet i veilederrollen hovedsakelig oppfattes å være av informativ art, og

 

Felles nasjonalt tilsyn – valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp

Fylkesmannsembetene har ansvar for felles nasjonalt tilsyn med skolene, der rektors og skoleeiers juridiske praksis blir gransket. Et aktuelt spørsmål er om veiledning bør bli en del av tilsynet. I

 

Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer

Analysene i denne artikkelen viser at nyutdannede pedagogiske ledere får utfordrende ledelsesoppgaver i et felt preget av motstridende, uklare og utydelige ledelsesdiskurser. Barnehagens horisontale,

 

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke ferdigheter. En større utfordring er det å sikre at utdanningen bidrar til å utvikle den

 

Veilederrollen - en profesjon innenfor profesjonen

Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet viser imidlertid at det er store variasjoner i innhold og organisering