Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

At skulen er liten, garanterer ikkje at han er god

Elevene i Sogn og Fjordane ligger på topp i nasjonale prøver. Noen hevder dette er fordi skolene i fylket er små. Resultatene fra prosjektet Lærande Regionar viser at dette ikke stemmer.

 

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med økt læring begge steder som utbytte.

 

Felles ansvar for profesjonsutvikling

Korleis kan god samhandling mellom politikk, administrasjon og profesjon bidra til profesjonsutvikling ovanfrå og innanfrå?

Fagfellevurdert

Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering

Mange elevar som får spesialundervisning, gir uttrykk for ein langt mindre gunstig situasjon i skulen enn dei som ikkje får spesialundervisning. Slik inkludering, arbeidsmiljø og spesialundervisninga

 

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført

Fagfellevurdert

Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk

I den nye staten Norge, som ikke lenger var styrt av en eneveldig konge, skulle folkeopplysning og skole skape samhold, lojalitet, orden og kontroll. Middelet var å bli norske sammen. Denne historien

 

Tidspress gjør at engelsklærere velger enkle løsninger

Engelsklærere og norsklærere bør samarbeide mer om elevenes leseferdigheter, mener forsker.

 

Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring

Det blir stadig tydeligere at å utelukkende gi midler til ekstra lærere i grunnskolen, ikke nødvendigvis har effekt på elevenes læring. Norske skoler har behov for konkret kunnskap om hvordan de skal

Fagfellevurdert

Ein likeverdig skule i framtida?

Korleis konstruere ein skule som også fungerer for elevar som tradisjonelt strevar?

 

Småbarna oversett under måltidet

Barna i noen barnehager sitter svært lenge til bords uten at personalet er til stede i samspill eller samtaler, viser ny forskning. For første gang er måltider omtalt i rammeplanen.

 

- Skolesystemet gir A- og B-skoler

Markedsrettingen i Oslo-skolen forsterker sosiale og etniske forskjeller, ifølge fersk doktorgradsavhandling.

 

Hva er implementering?

Implementering kan være omfattende og preget av kompleksitet, men hva er egentlig implementering? Her får du en liten innføring.

Omtale

Etterlengtet forskning på effekten av flere lærere i klasserommet

Hva har det å ha flere lærere i klasserommet å si for elevenes utvikling i lesing og skriving? Spørsmålet vekker engasjement, men kunnskapen mangler. Nå skal 6000 norske førsteklassinger være med på

 

Nedlegging av skular - grunnar og konsekvensar

Sidan kommunane fekk det fulle økonomiske ansvaret for drift av grunnskulen, har mange små skular blitt lagde ned. Det blir hevda at små skular ikkje er fagleg på høgd med dei større skulane. Men det

Kronikk

Binding av lærartid og elevresultat

KS har ikkje gitt opp ambisjonane om å binda meir av arbeidstida til lærarane, ut frå ein argumentasjon om at elevane vil læra meir på denne måten. Men det kan bli ei utfordring å dokumentera ein

 

Det usynlege arbeidet i barnehagen

Utdanningsnivået til personalet i barnehagen har mykje å seie for korleis barnehagekvardagen blir. Nok pedagogar er svært viktig for å få gjennomført og planlagt alt det usynlege arbeide i barnehagen

 

Mener om utdanning – mangler kunnskap

Over hele verden mener både politikere og myndigheter at størrelsen på klassene eller antallet elever per lærer ikke har noe særlig å si for elevenes læring. – Dette går på tvers av hva lærerne selv

 

Skoleeierne og den lokale læreplanvirksomheten

Både i Mønsterplanen for grunnskolen av 1987 (M87) og Læreplan for Kunnskapsløftet av 2006 (LK06) ble det lagt vekt på at det måtte skje et lokalt læreplanarbeid. Til begge læreplaner er det blitt

 

Flerfaglig kompetanse i skolen

Hvordan kan flerfaglig kompetanse i skolen benyttes på best mulig måte?

 

Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»

Hvordan gikk det med skolene som deltok i «Bedre læringsmiljøsatsingen»? Ved hjelp av en spørreundersøkelse ønsket Utdanningsdirektoratet å kartlegge hvordan de opplevde satsingen.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter