Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Har favoritter i barnehagen

Annenhver barnehageansatt har et favorittbarn, viser ny undersøkelse. -Hvis du blir så bergtatt av en unge, ser du ikke de andre barna, sier barnehageforsker Sonja Kibsgaard.

 

Seksuelle overgrep i skolen – hvorfor ser vi det ikke?

I løpet av det siste året har den norske allmennheten blitt kjent med en rekke tilfeller av seksuelle overgrep som har skjedd i norske grunnskoler og barnehager. Sakene som har vært oppe, kan lære

Omtale

– Er utfordrende barn skolens avfall?

Ny forskning stiller spørsmål om skolen ser på utfordrende elever som skolens avfall, som noe de helst ville vært foruten.

 

Hvordan kan skolen utjevne kjønnsforskjeller?

Mange gutter blir hengende etter allerede fra skolestart, og scorer langt dårligere enn jentene både faglig og sosialt og når det gjelder motivasjon og arbeidsinnsats, forteller Thomas Nordahl, SePU

 

Uhøflighet som tolkeutfordring

Uhøflighet i tolkede samtaler i offentlig sektor er mer utbredt enn man tror, og tolker opplever uhøflighet fra begge tolkebrukere - de offentlig ansatte og de minoritetsspråklige.

 

Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis

Lærere er opptatt av profesjonsetikk, men mangler ofte et profesjonelt språk for etiske problemstillinger. Det kan føre til at det blir vanskelig å føre gode diskusjoner innad i et kollegium om saker

 

Når barnet blir gjort til studieobjekt

Under pedagogisk dokumentasjon er det en risiko for at barn blir mer studieobjekter enn subjekter. Som barnehagelærer må du også rette blikket mot deg selv, ikke bare mot barnet, mener forsker.

 

Ta vare på tvilen!

Usikkerhet og tvil er nødvendige vilkår for at de ansatte i barnehagen skal kunne ta beslutninger og gjøre etiske vurderinger, mener barnehageforsker.

Svensk — Fagfellevurdert

Lærerens etiske dillemaer og den økende rettsliggjøringen i Sverige

– Å gripe inn mot en kollega som opptrer etisk uforsvarlig mot elever er noe av det vanskeligste lærere gjør.

 

Etiske dilemma ved læringsanalyse

Etter en rekke entusiastiske innledninger ved åpningen av SLATE, det nye senteret for læringsanalyse, konfronterte Tore Hoel forsamlingen med følgende spørsmål: Vil det være lovlig å drive

Omtale

Lærere og prester velger taushet foran meldeplikt

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Kjartan Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det

 

Barnehagelæreres forståelser av demokrati

Barnehagelæreres forståelser av demokrati har betydning for arbeidet med barns medvirkning i barnehagen.

Kronikk

Plagiering – fusk eller bare uvitende?

- Etisk kildebruk handler om akademisk redelighet og respekt for andres arbeid. Men det er også nødvendig å mestre håndverket akademisk skriving.

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner.

 

Ironi i skolen og i klasserommet

Ironi er populært. Språkbruken gir status og anseelse, men veien fra ironi til utrygghet og hån kan være kort. Derfor bør kunnskap om ironi tidlig inn i barneskolen.

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at

Kronikk

Den vanskelige læreretikken

Den nye profesjonsetiske plattformen har problematiske sider som har fått for liten oppmerksomhet. Det kommer fram når man ser den i lys av alternative og tidligere former for pedagogisk etikk.

Fagfellevurdert

Språkets makt

Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk.

Fagfellevurdert

Fra "de" til "vi" - fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk

- Hvilke endringer av fokus finner vi i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk?

Fagfellevurdert

Refleksjon – hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis?

Denne artikkelen argumenterer for at refleksjon er viktig i lærerutdanningen, slik forskning dokumenterer at den er det innenfor den profesjonelle utøvelse av læreryrket. Den drøfter også ulike

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter