Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

– Gi ungdom trening i å forstå politisk kommunikasjon

Funn i ny studie av ungdommers forhold til politikk i sosiale medier gir viktig innsikt for samfunnsfaget i skolen, mener forsker.

 

Vurdering i historiefaget

I forskrift til opplæringsloven står det at standpunktkarakter skal settes på et bredt vurderingsgrunnlag. Spørsmålet blir da hva dette innebærer i praksis og hvordan man kan skape bredde i

 

Slik kan barnehagebarn bli miljøbevisste

Hvalen som døde med magen full av plast har fått mange til å tenke miljø. En ny studie viser hvordan vi kan lære barn i barnehagealder om miljøvern.

 

Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?

Mens elever, lærere og foreldre er begeistret over internasjonale uker, er forskningslitteraturen skeptisk og mener slike tiltak kan forsterke skillelinjer blant elevene.

 

Historiefagets utvikling i skolen

– Lærerne spilte en viktigere rolle enn vi har trodd, mener førsteamanuensis Brit Marie Hovland.

Fagfellevurdert

«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Kanskje er det nå på tide, for Norge og andre land, å innse at ministerpostene i departementene for klima, miljø, barn og utdanning bør rustes med de sterkeste og mest erfarne ministrene, og at

 

– Samhold er ikke farlig

Mange Oslo-ungdommer identifiserer seg sterkt med egen etnisk gruppe, men det truer ikke integreringen, snarere tvert i mot, sier professor Jon Lauglo.

Fagfellevurdert

Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen

En god kobling mellom faglig kunnskap og rollespill som metode vil kunne gi studentene optimale betingelser for læring.

 

Underveisvurderingens paradoks

Lærere og elever er blitt intervjuet og observert med hensyn til hvordan underveisvurdering blir gitt i praksis og hva slags utbytte elevene har av denne vurderingsformen. Resultatet viser en

 

Bildets betydning for begrepslære

I helklasseundervisningen er bilder verdifulle ressurser i læreres arbeid med å utvikle elevenes begrepsforståelse. Å la bilder få en faglig funksjon er langt mer utfordrende når elevene selv

 

Kan vi stole på karakterene? Innhold og vurdering i samfunnsfag i norsk skole

Det er relativt store forskjeller mellom norske skoler i hvordan kunnskap og ferdigheter i samfunnsfag vurderes, og det er mange andre forhold enn elevens ferdigheter som påvirker karaktersettingen.

 

Film som faglig-pedagogisk ressurs i historie

Vi kan ha stor nytte av film i historiefaget. Det forutsetter at den gode historielæreren også har litt kunnskaper om film og didaktiske perspektiv på hvordan film kan brukes i undervisningen.

 

Betydningen av å bruke fagbegreper - For elever, lærerstudenter og lærere

Nyere forskning viser hvordan aktiv og bevisst bruk av fagbegreper påvirker resonnering og læring — ikke bare fagbegreper som tilhører bestemte fag, men også fagbegreper om læring i fag. Dette ser

 

Begrepsforståelse i samfunnsfag - Hva vil vi med begrepene?

Å forbedre begrepsforståelsen er en sentral oppgave for lærere i samfunnsfag. Forskning viser at arbeid med fagspråk er nært knyttet til og fremmer læring, men vi har lite kunnskap om hvordan lærere

 

Styring av skolen i møte med klimaendringer

I denne artikkelen ser forfatterne på to globale styringsinitiativ og deres effekt for skolens evne til å forberede elever til et liv i en tid med store klimaendringer. Det ene initiativet er FNs

 

Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse: Tre strategier for historieundervisningen

Historiebevissthet er viktig for utvikling av demokratisk kompetanse. Når vi avklarer verdier og definerer sosialt ansvar og plikter, gjør vi det ved å se nåtiden i lys av tidligere erfaringer og

 

Fellesfaget samfunnsfag i videregående skole - Noen elevsynspunkter

«Samfunnsfaget er et lett fag i forhold til de fleste andre fagene. Det er lettere å forstå fordi det handler om det samfunnet vi lever i. Jeg liker at man kan komme fram til svaret uten å se i en