Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd?

Elever føler de blir mer rettferdig behandlet når de slipper å få orden- og atferdskarakterer. Lærernes holdninger til å kutte ut karakterene varierer mye mellom skoler, ifølge en rapport.

Dansk — Omtale

Selvbestemmelse giver elever lyst til at lære

Vi har for lengst avskaffet den dystre, gammeldagse skolen preget av kjeft, mas og styring, men det kan fremdeles være vanskelig å motivere barna til å lære. Forskningen har svarene; de må "bare"

 

Er du også en utsetter?

Utsetter du også oppgaver som skal gjennomføres? Da er du ikke alene. Men hvorfor prokrastinerer vi – gang på gang på gang?

 

Slik øver du riktig

Nå vet vi mer om hvordan vi blir skikkelig gode til noe. Dette er spesielt nyttig for dem som arbeider med utvikling av ferdigheter og kunnskapsutvikling. Og for foreldre.

Dansk

Foreldres kamp mot dataspill skader ungdom

Barn og ungdoms omfattende databruk skaper bekymringer om spillavhengighet, men risikoen for å bli syk er sterkt overdrevet. Til gjengjeld har bekymringene en rekke negative konsekvenser for de unge,

Dansk

Forsker: Slik kan skolen engasjere alle elever

Folkeskolen har hatt overveiende samme modell i generasjoner, men det finnes ikke noe bevis for at mange av strukturene i det hele tatt virker. Skoleforsker Louise Klinge har funnet oppskriften på

 

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg til rette for utvidande dialogar.

 

Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement

Det er fantastisk å se engasjerte mennesker som brenner for det de holder på med. Men det er enda kjekkere å se barn og unge med stort engasjement.

 

– Problemet er ikke at jenter er flinke, men at gutter underpresterer

Gutter og jenter presterer forskjellig på skolen, men forskere er usikre på hvor mye som skyldes ulik modning.

 

Alle elever ønsker å bli sett – det gjelder også de elevene som uttrykker at de ønsker å være i fred

Elever ble intervjuet om sine relasjoner til lærere. For lærerne ble det en påminnelse om hvor viktig kroppsspråk, stemmebruk og mimikk er for elevenes trivsel og læring.

 

Fort ferdig eller lurt lest? - En undersøkelse om lekselesing i ungdomsskolen

En undersøkelse viser at lekselesing ikke var en integrert del av lesestrategiopplæringen til ungdomsskoleelevene som ble spurt. Muligheten til å la lekselesingen være en ressurs i arbeidet med å

 

På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

"Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring."

 

Prestasjonspresset i skolen

Mange elever opplever et betydelig prestasjonspress i skolen. Uavhengig av om elevene gjør det bra eller ikke, viser en ny undersøkelse at prestasjonspresset kan resultere i nedstemthet, utmattelse

 

Å lære om å lære i barnehagen

Barnehagealderen er en svært læringsintensiv alder. Noen av læringsprosessen foregår nesten automatisk, mens andre krever større bevissthet. Hvordan kan de voksne i barnehagen hjelpe barn til å tenke

 

Hvordan føles det? Om forholdet mellom følelser og læring

Forskningen rundt følelser og læringsprestasjoner har vært sparsom, men bekrefter at positive følelser gjør læringsarbeidet lettere. Samtidig ser man at kjedsomhet ikke bare er et resultat av for få

 

Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn

Artikkelen peker på læringsforutsetninger hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn semesteret før skolestart. Det er sett på nivåforskjeller i selvregulering, vokabular og

 

- For mye individuelt arbeid

Ungdomsskoleelevene mangler opplæring i å være selvregulert når det gjelder arbeidsplaner og muntlig framføring.

Fagfellevurdert

Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

Tester med tilbakemeldinger kan gjøre mer enn å evaluere studenter og bidra til fremtidig læring.

 

Læringskompetanse – i PISA, i fagartikler og i norsk skole

Det er blitt hevdet, med bakgrunn i internasjonale komparative undersøkelser, at norske elever mangler læringsstrategier. Men realiteten er at vi fortsatt vet lite om selvregulert læring og hvordan

 

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle

Selvdisiplin er en svært viktig faktor i elevers læringsarbeid, kanskje viktigere enn intelligens. Mye tyder på at skolens mulighet til å påvirke elevenes selvdisiplin er større enn det man faktisk