Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom

Årets Ungdata-tall viser en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit.

 

Livet på Instagram - Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap

Denne artikkelen handler om hvordan ungdommer skaper seg selv, håndterer vennerelasjoner og kommuniserer med hverandre både visuelt og skriftlig på Instagram.

 

Videoobservasjoner av engelskundervisning på ungdomstrinnet

Videostudien LISE analyserer kvalitet på undervisningen på 9. og 10. trinn i fagene matematikk, norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og naturfag. Her presenteres funn fra ett av disse fagene –

Blogg

Forstår du ungdomskulturen?

Hvis man jobber med ungdom, er det viktig å forstå ungdomskulturen. Kunnskap og inspirasjon kan hentes fra både faglitteraturen, forskningsrapporter og romaner.

 

Difor er algebra vanskeleg for norske elevar

Norske elevar slit meir med algebra enn barn i andre land. – Mykje av forklaringa ligg i matematikkbøkene, seier forskar Tom Rune Kongelf.

Omtale

Når naturen blir klasserom

Hva skjer når klasserommet flyttes ut i naturen?

 

Norske ungdomsskoler – bedre enn sitt rykte?

Læreren og elevene bruker tiden effektivt og undervisningen foregår uten særlige forstyrrelser. Det viser analyser fra en omfattende videostudie som gjennomføres på ungdomstrinnet.

 

– Lærer mer med lávvu-matematikk

Johan Nikolai Triumf likte ikke matematikk før han fikk jobbe praktisk med faget. Nylig underviste tiendeklassingen andre elever i lávvu-matematikk under Forskningsdagene i Tromsø.

Fagfellevurdert

Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk

Etter innføringen av Kunnskapsløftet har eksamensskrivingen gått fra å bli forstått som et individuelt prosjekt i L97 til å bli definert som et kollektivt prosjekt.

Fagfellevurdert

Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall

Elever med språklig minoritetsbakgrunn trives noe dårligere på ungdomsskolen, har mindre tro på egen mestring og sliter mer med utsettelsesatferd enn majoritetselever.

Fagfellevurdert

Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen

Norske elever leverer gjennomsnittlige prestasjoner i den internasjonale kunnskapsundersøkelsen PISA, mens norske voksne gjør det relativt godt i PIAAC-undersøkelsen, den tilhørende

 

Elevbedrift øker læringsutbyttet for elever med særlige behov

Elevbedrift kan gi visse elever med særlige behov økt læringsutbytte og mestringsopplevelser, som den vanlige skoledagen ikke er i stand til.

 

Læring hos barn og unge med synshemming

Voksnes rolle og holdning har stor betydning for å sikre at barn og elever med synshemming får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og skole. Dette gjelder spesielt støttelærer og

 

Store sosiale forskjeller blant unge

Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.

 

Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål

En systematisk kunnskapsoversikt viser at fysisk aktivitet blant unge har effekt for deres fysiske helse. Men hittil har det vært vanskelig å påvise tilsvarende effekter på psykisk helse,

 

Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet

Hvordan opplevde og responderte høytpresterende elever på tiende trinn da naturfagundervisningen ble delt inn i prestasjonslike elevgrupper?

 

En flyktningkompetent skole

Antallet mindreårige asylsøkere har økt betydelig den siste tiden. Da er det viktig å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

 

Ivaretas barns språkkunnskaper i skolen?

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

 

Vurdering for læring i engelsk – funn fra en doktorgradsstudie

Det finnes knapt en lærer som ikke har hørt om vurdering for læring (VFL). Men hva betyr det egentlig, hvordan forstår lærere og elever VFL og hvordan praktiseres det i en travel hverdag? Selv om

 

Fort ferdig eller lurt lest? - En undersøkelse om lekselesing i ungdomsskolen

En undersøkelse viser at lekselesing ikke var en integrert del av lesestrategiopplæringen til ungdomsskoleelevene som ble spurt. Muligheten til å la lekselesingen være en ressurs i arbeidet med å

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter