Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Små barn med hørselstap i barnehagen

Å lykkes med å legge til rette for inkluderende fellesskap med rom for det mangfoldet av barn som finnes i en barnegruppe, betinger et tett samarbeid mellom barnehagepersonale og personale som jobber

 

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført

 

Elever som frykter skolen

Elever som viser tegn til skolevegring trenger mye sosial støtte og forutsigbarhet for å mestre skoledagen. De må trygges i overganger etter ferier og fravær og oppstarten må forberedes godt og

 

Teknologi kan redusere frafall i skolen

Denne rapporten viser at innføring av teknologi kan bygge ned barrierer i skolehverdagen, øke inkludering, trivsel og læringsutbytte. Dette kan igjen redusere frafallet og spare samfunnet for store

 

Læring hos barn og unge med synshemming

Voksnes rolle og holdning har stor betydning for å sikre at barn og elever med synshemming får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og skole. Dette gjelder spesielt støttelærer og

 

ADHD – samarbeid og felles forståelse

Et tett og klart definert samarbeid over tid mellom hjem, skole og hjelpeapparatet er nødvendig for å lykkes med både utredning og tiltak for barn og unge med ADHD.

 

Teknologi som inkluderer

Teknologi og digitale læringsressurser er blitt en del av hverdagen i norsk skole. Hva betyr dette for elever med særlige behov? Og på hvilken måte kan digitaliseringen av skolen bidra til

 

Faktisk inklusjon i skolen

En sterkere målretting må til for å inkludere de elevgruppene som er i en svært sårbar posisjon.

 

To søyler i en inkluderende skole

En inkluderende skole er mer enn fysisk plassering. Samspillet mellom den faglige, den sosiale og den kulturelle sfære må belyses og håndteres i skoler som ønsker å fremme en inkluderende praksis og

 

Tourettes syndrom – enkelt og komplisert på samme gang

Det beste man kan gjøre for folk med tics, er å unngå fokus på og omtale av tics, unngå følelsesmessige reaksjoner (sinne, oppgitthet, synes synd på og så videre) og generelt konsentrere seg om å gi

 

Inkludering – et pedagogisk og moralsk prosjekt

All forskning om inkludering sier at det trengs mer kunnskap, utviklingsarbeid, dokumentasjon og bedre samarbeid mellom aktørene. Likevel sitter inkludering like mye i hjertet som i hodet.