Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Bacheloroppgaven – hvordan skal denne sjangeren forstås?

Å forbedre kvaliteten på bacheloroppgaven kan være et viktig ledd i heving av kvaliteten i høyere utdanning og for å bidra til å oppnå målene som uttrykkes i NTNUs styringsdokumenter og i

Fagfellevurdert

Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen - En komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen

Denne pilotstudien viser at omlegging til ny utdanning ikke har medført særlige endringer i hvilke studenter som blir rekruttert til utdanningen. Masterstudentene har fått betydelig mer praksis i

Fagfellevurdert

Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet

Mange studier fremhever praksislæreres rolle i utviklingen av nye lærere, men få studier peker på aspekter i veiledningen som kan fremme eller hemme studentenes læring. Sentralt i denne studien er

Fagfellevurdert

Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning?

Hva kjennetegner en profesjonell lærerutdanning og hvordan skal fremtidens lærerutdanning i større grad fremme en fronesisk kunnskapsform og kommunisere betydningen av den til lærerstudenter og

Fagfellevurdert

Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - En studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag.

Det er viktig med tiltak i videregående skole for å sikre opplæring i grunnleggende skriveferdigheter. Samtidig har lærerutdanningsinstitusjonene et ansvar for å utdanne lærere som kan gi

Fagfellevurdert

Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning

Det må rettes et sterkere fokus mot hva som konstituerer undervisningskvalitet i høyere utdanning. Lærerne har et særlig ansvar for å sikre denne, men dette er et «lagspill» hvor studentene må ta et

Fagfellevurdert

Universitetslærerarbeidet – utfordring av den naturlige innstilling?

Våre nye kollegaer opplever å stå i spennet mellom plikt og kreativitet. Jobben som universitetslærer er videre enn de hadde forestilt seg, og arbeidet oppleves heseblesende på grunn av møter og

 

Læringsassistenters plass i kvalitetssystemer

Hvordan kan universiteter og høgskoler inkludere læringsassistentene bedre i sitt kvalitetsarbeid?

Fagfellevurdert

Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?

Nye studenter synes det er vanskelig å anvende kunnskapene fra videregående skole i studiesammenheng. Undervisningen må ha større fokus på å diskutere tekstoppbyggingen og tekstelementenes ulike

Fagfellevurdert

Engasjement i undervisningen

Engasjement fremstår ikke bare som noe en kan bringe med seg til undervisningen, men også som noe en kan utvikle gjennom undervisningen. Bør  kurs i universitetspedagogikk endres med tanke på hvordan

Fagfellevurdert

Å undervise om å undervise

Lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv.

Fagfellevurdert

Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; Hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?

Hvorfor er det så store variasjoner i universitetenes og høgskolenes arbeid med skikkethetsvurderingen?

Fagfellevurdert

Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

Tester med tilbakemeldinger kan gjøre mer enn å evaluere studenter og bidra til fremtidig læring.

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at

Fagfellevurdert

Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap

Denne artikkelen belyser hva lærerstudenter trekker fram når de i etterkant diskuterer hva som har påvirket læringsfellesskapet i praksisgruppa i løpet av en praksisopplæringsperiode i

Fagfellevurdert

Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

Pedagogisk forskning er tydelig på at formative tilbakemeldinger kan bety mye for studentenes engasjement og motivasjon for læring

Fagfellevurdert

Hvordan stimulere de flinkeste studentene?

Denne studien skisserer hvordan en konkret læringsaktivitet i form av en faglig konkurranse har bidratt til dybdelæring for en spesifikk gruppe studenter. Effekten er at de har prestert bedre til

Fagfellevurdert

Spenninger i klasserommet: Mikroaggresjon som pedagogisk utfordring

Mange undervisere betrakter konfliktsituasjoner som et problem som må håndteres for å reetablere ro og orden. Vi vil imidlertid hevde at ønsket om kontroll over situasjonen kan forsterke mekanismene

Fagfellevurdert

«Klikkere» i forelesningen: Bidrar det til læring eller er det bare morsomt?

- Utforming av spørsmål, form for respons og bruk av smågrupper er viktige elementer som kan understøtte studenters læring når bruken av klikkere inngår i forelesninger.

Fagfellevurdert

Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger

Hvordan oppleves PC-bruk av studentene? Mener de at PC hører hjemme i forelesningssalen, og i hvilken utstrekning benytter de seg av PC?