Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Psykiske plager i ungdomsårene setter varige spor

Tok mindre utdanning og endte opp med lavere inntekt som voksne.

Kronikk

Me treng meir god sakprosa for barn og unge

Å kutte i støtta til sakprosaen kan ramme elevar som slit med lesing. Me treng meir god sakprosa for barn og unge, ikkje mindre.

Kronikk

Rekne-videoar bør bli framtidas mattelekser

Kunnskapsministeren har sendt norske lærarar tilbake på skulebenken for å bøta på svake matteresultat. Men medan læraren er vekke for å ta vidareutdanning, blir det eigentlege problemet att i

 

At skulen er liten, garanterer ikkje at han er god

Elevene i Sogn og Fjordane ligger på topp i nasjonale prøver. Noen hevder dette er fordi skolene i fylket er små. Resultatene fra prosjektet Lærande Regionar viser at dette ikke stemmer.

Kronikk

Høyere status på utdanning fører til lavere status på formidling

Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» handler om å øke status på utdanning, men det står ingenting om hva som skal nedprioriteres.

Kronikk

Læringsmålene i skolen trenger ikke være meningsløse

Slik hindrer vi at de blir enda et innholdsløst og uforståelig ritual i skolehverdagen.

Kronikk

Belønning og økt status kan gi bedre forelesere

En god meritteringsordning ved universiteter og høyskoler vil ikke svekke forelesernes indre motivasjon, men bidra til å løfte undervisningskvaliteten for alle.

Kronikk

Slik får vi studentene til å delta aktivt i forelesningen

Seks enkle grep kan forvandle studenter fra passive tilhørere til aktive deltakere.

Kronikk

Når pressen skriver om ADHD handler det om biologi

I pressen formidles ADHD som et biologisk og individuelt fenomen. Den sterke betoningen av individuelle løsninger, enten de omtales som gode eller dårlige, fører til at miljømessige eller sosiale

Kronikk

ADHD-diagnosens definisjonsmakt

Når diagnosekriteriene fremstiller vanskene som ofte eller alltid til stede, så viser de samtidig til viktigheten av å formidle håp om bedring. At en vanskelig tilstand også kan være normalvariasjon

Kronikk

ADHD-diagnosen forteller barn at de er verdiløse

Vi må vurdere om det finnes bedre måter å vise at barn trenger hjelp, enn å gi dem en diagnose.

Kronikk

Store grupper av barn i Norge blir systematisk forskjellsbehandlet og segregert

Er elever med utviklingshemning i realiteten elever på lik linje med andre – etter Kunnskapsdepartementets oppfatning?

Kronikk

Hva mister vi med tidens kvelende akademiske sjangerkrav?

Vår tids portvoktere ville neppe latt Platons dialoger eller forelesningsnotatene etter Aristoteles passere.

Kronikk

Dei yngste flyktningane fra Syria går no i barnehagar over heile Norge

Dei må tilpasse seg mykje nytt i den norske barnehagen, men barnehagen må òg tilpasse seg desse barna og foreldra deira, skriver Anne Grethe Sønsthagen i denne kronikken.

Kronikk

Aggressivt språk kan gå i arv

Nå er det forbudt å straffe barn med fysisk vold. Men vi lever i et samfunn der vi har stor tro på straff. Har den verbale straffen derfor tatt over for den fysiske straffen i noen familier? spør

Kronikk

- Vi må gjøre realfag mer levende

For at elever skal bli bedre i realfag, må vi endre måten undervisningen skjer på. Her kan forskere bidra, skriver Siv Grethe Aarnes i denne kronikken.

Kronikk

– Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet!

Elever med kort botid i Norge fikk halvert ugyldig fravær med noen få, enkle grep.

Kronikk

Vi må slutte å prate om kroppspresset

Klagestemmene har fått mye oppmerksomhet i ungdomsforskningen, i mediene og av politikerne. Nå trengs det andre perspektiver på kroppspresset.

Kronikk

Ja til organisert fysisk aktivitet for barn og unge

Vi gjør barn en bjørnetjeneste om vi ikke på en positiv måte utfordrer de stillesittende barna til å være aktive.

Kronikk

Barns egne stemmer fortsatt borte i debatten om fysisk aktivitet

Helsedirektoratets målsetting om en time fysisk aktivitet hver dag er ikke basert i forskningsmessig kunnskap om objektive forhold, men er en politisk påstand.