Lærere som kan sine fag, klarer også bedre å tenke helhet og anvende faget.

Førstelektor Ann Lisa Sylte ønsker lærere med solid fagkompetanse.Foto: Kari AamliFørstelektor Ann Lisa Sylte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning er opptatt av helhet og sammenheng i lærerutdanning. Hun ønsker at lærerutdanningen skal være relevant og profesjonsrettet mot lærerprofesjonen.

Hun har skrevet en artikkel om fagkompetanse i Praksisboka for lærerutdanningen. Boka er skrevet for lærerstudenter og praksislærere som er involvert i utdanningen.

– Studenter og lærere med høy fagkompetanse har internalisert faget og kan anvende det på en helt annen måte enn personer med lav fagkompetanse som gjengir og reproduserer fagstoffet, sier Sylte.

– Solid fagkompetanse kan føre til nytenking og innovasjonsprosesser. Man kan diskutere faglige problemstillinger både med spesialister og andre.

– Med fagkompetanse på høyt nivå har du også mer trygghet i faget og kan drøfte og se faget i ulike sammenhenger. Elever med lærere med solid fagkompetanse får også bedre opplæring.

Sammensatt kompetanse

Lærerkompetansen er mer enn fagkompetanse. Fagkompetansen må sees i sammenheng med pedagogisk og didaktisk kompetanse, relasjonskompetanse, yrkesetisk kompetanse og endring- og utviklingskompetanse.

–Alle undervisningsfagene skal være relevante og profesjonsrettede, sier Sylte.

– Vi må kunne se fagene sammen med hverandre og ikke bare som enkeltstående disiplinfag.

I artikkelen om fagkompetanse bruker Sylte et undervisningsopplegg i samfunnsfag på VG1 i studieforberedende fag som eksempel. Dette er et veldig konkret og praktisk eksempel, men ikke en oppskrift.

–Eksempelet er lett å overføre til andre fag, sier Sylte. Forslaget er å lage en helthetlig prosjektoppgave. Det handler ikke bare å lære om noe, men å analysere behov, utføre tiltak og gjøre noe i praksis i lokalsamfunnet. Og man skal reflektere over hva man gjør.

–Da anvender man faget i samfunnet og ikke bare lærer om faget, sier Sylte.

– Vi ser både på et individ, organisasjon og samfunnsnivå. Det er ikke nok at læreren foreleser om teorier, vedkommende må også gå inn i veiledningsprosesser og elevene får ta egne valg ved å lage egne prosjekter.
Samarbeid mellom skole og arbeidsliv er viktig, og skal elevene lære om næring, bedrifter, etableringer, yrkesvalg og arbeidsledighet må læreren knytte kontakter og skaffe seg nettverk i samfunnet. Læreren kan ikke bare kunne faget som en disiplin.

–Elevene må lære om organisasjonene i arbeidslivet, lønnsdanning og arbeidslivet i dag, og elevene må kunne fordype seg i noe de synes er spennende og oppleve nytteverdi. De må få tilpasset opplæring.

Kompetansebaserte læreplaner med LK06 gir rom for læreren til å velge faglig innhold og undervisningsmetode.

Se handlingsrommet

Sylte mener læreren må se handlingsrommet og bruke det, tenke helhet og sammenheng. Teori og praksis må ikke splittes.

–Det er komplekst å være lærer, og det viktigste er hvordan du bruker faget ditt, sier Sylte.

– Faget er ikke bare fag, men en kompetanse som gjør at du kan legge til rett og lede utdannings- og opplæringsprosesser. Som lærer må du kunne bruke kompetansen på ulike måter.

–En mer praksisrettet utdanning både i skolen og i lærerutdanningen fører ikke til et lavere nivå på kunnskapen, sier Sylte, som også har skrevet artikkelen for at praksislærerne bedre skal vite hva de kan forvente av studentene når de skal godkjenne praksisen deres.

Litteraturhenvisninger

Ann Lisa Sylte: artikkelen Fagkompetanse i Eli Kari Høihilder (red.): Praksisboka for lærerutdanningen , Gyldendal, 2015