Implementering kan være omfattende og preget av kompleksitet, men hva er egentlig implementering? Her får du en liten innføring.

Implementering er den kompliserte konkretiseringsfasen når forskning, visjoner og ideer skal omsettes til den virkelige verden. Det kan for eksempel være teorier, programmer, aktiviteter eller strukturer som skal tilpasses, konkretiseres og innføres i praksisfeltet.

Hva og hvordan like viktig

Alle typer endringsarbeid har en beskrivelse av hva som skal gjøres (intervensjonen), men hvordan dette arbeidet skal gjøres (implementeringen) er like viktig. Organisasjonen må vektlegge og håndtere både hva og hvordan for å oppnå særlig effekt av endringsarbeidet.

En oversiktsmodell for implementering

Dean Fixsen m. fl. (2005) har utviklet en modell som gir en god forståelsesramme av hva som skjer i selve implementeringsprosessen:

Figur 1: Rammeverk for implementering (Fixen m.fl. 2005)

Organisasjonsstruktur er hvor gode systemer og orden det er i organisasjonen – kapasiteten til organisasjonen før endringen. Kultur er verdinivået i organisasjonen. Inkludering er for eksempel en viktig verdi, spesielt i skolen.

Kilden er endringen som skal implementeres, med beskrevne kjernekomponenter som er hovedinnholdet i endringen (hva). Disse kan være laget på forhånd eller utvikles etterhvert. Eksempler på dette kan være ulike former for aktiviteter eller program, som Respekt-programmet, LP-modellen, Læringsmiljøprosjektet og lignende endringsforsøk.

Destinasjonen er organisasjonen som har besluttet å gjennomføre et endringsforsøk, både på individ og kollektivt nivå, for eksempel skole eller barnehage. Det er de ansatte som skal motta, innføre eller omsette innholdet/kjernekomponentene i endringen.

For å kunne overføre eller omsette den aktuelle endringen til destinasjonen, er det avgjørende å skape en aktiv kommunikasjonsforbindelse. Hovedelementene i kommunikasjonsforbindelsen er trening, veiledning og administrativ støtte (hvordan), som er implementeringsdrivere. Trening handler om hvordan de ulike kjernekomponentene innlæres og omsettes til praksis.

Veiledning kan være innspill og korreksjoner i treningsaktivitetene. Administrativ støtte kan for eksempel gå på ledelsens tilsyn, tildeling av ressurser og motivasjon. God ledelse er en sentral faktor, noe som vil spille en avgjørende rolle i implementeringsprosessen. Det vil også være vanskelig å få effekt av arbeidet hvis ikke kjernekomponentene er kjent og implementeringsdriverne kjøres i prosessen.

Lojalitet er sentralt i prosessen. Hvor lojale de ansatte er til endringsarbeidet, er viktig for å få effekt av endringsarbeidet.

Se også videoen der dosent Pål Roland forklarer Fixsens modell. Videoen ligger nederst i saken.

Implementeringsdrivere

Implementeringsdriverne beskriver ulike prosesser som er nødvendig for å kunne implementere endringer i en organisasjon. De er avgjørende for å både oppnå endring og bidra til at endringer har effekt, også over tid.

Implementeringsdriverne kan kategoriseres i tre grupper:

  1. kompetanse
  2. ledelse
  3. organisasjon

Kompetansedrivere er hvordan en velger ut personal til arbeidet, og hvordan trening, veiledning og evaluering gjennomføres. Kompetansedrivere hjelper å utvikle, forbedre og opprettholde evnen og troen på å implementere intervensjoner med lojalitet, slik at de gir positiv effekt.

Ledelsesdrivere består av ledelsesstrategier, som gir grunnlag for å gjøre gode beslutninger og å gjennomføre tilpasning til organisasjonen.

Organisasjonsdrivere er hvordan en bygger gode strukturer som skaper forutsetninger for endring i hele organisasjonen. Dette innebærer også tilsyn med organisasjonens måloppnåelse.

Implementeringskvalitet

God implementeringskvalitet er en forutsetning for å kunne oppnå god effekt i endringsarbeidet. For å få god implementeringskvalitet må to ting være på plass: intervensjonen og et støttesystem.

Støttesystem er planlegging, kvalitet på materiell, teknisk støtte og klarhet. Uten et godt støttesystem vil det være vanskelig å oppnå kvalitet i implementeringsarbeidet. Svakheter eller mangler i støttesystemet vil ofte gjøre en barriere i prosessen.

Implementeringskvaliteten regnes som god når det som er planlagt i intervensjon og støttesystemet avviker lite fra det som faktisk blir gjennomført. Er det stort avvik mellom det som er planlagt og det som faktisk er gjennomført, vil implementeringskvaliteten bli lav.

Ulike kontekstfaktorer kan også påvirke kvaliteten på implementeringen. Dette er faktorer som klasse, skole, kommune og nærmiljø.

Mer om implementering

Du kan lese mer om implementering i boka Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis av Pål Roland og Elsa Westergård (red.). Denne teksten er basert på kapittelet Hva er implementering? i boka.

Boka utgjør også en del av teorigrunnlaget for CIESL, et forskingsprosjekt støttet av Forskningsrådet, som blant annet ser på hvordan lærere omsetter teori om klasseledelse til klasseromspraksis.

Se video: Pål Roland om implementering og Fixsens implementeringsmodell