Mobbing starter gjerne i barnehagen. Det er på tide at barn får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing som elevene har i skolen.

Tekst: Anne Lindboe, barneombud, Ingrid Lund, professor ved pedagogisk utviklingssenter, Universitetet i Agder og Marie Skinstad-Jansen Leder for Foreldreutvalget for barnehager.

 

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing. Dette må vi ta på alvor. Det er på tide at barn i barnehager får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing, som elevene nå har fått i skolen.

Da barna våre kom tilbake på skolen i høst, hadde de fått en ny lov som skal gi bedre hjelp mot mobbing. Mobbingen starter ofte allerede i barnehagen, og det kan være like skadelig for de yngste som de eldre barna. Vi ber derfor nå kunnskapsministeren om å gi barnehagebarna den samme beskyttelsen mot mobbing som skolebarn har fått.

Ingrid LundVåren 2016 behandlet Stortinget barnehagemeldingen. Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven. Vi har ennå ikke sett dette forslaget. Nå ber vi kunnskapsministeren ha dette som første prioritet etter valget.

Forskning om mobbing i barnehagen har en kortere historie enn skoleforskningen på området. Men med den kunnskapen vi har fra norsk og internasjonal forskning, vet vi at barnehagebarn utsettes for mobbing i barnehagen, både fra voksne og fra barn.

Mobbing er ikke noe som starter når barna begynner på skolen. Vi finner det også i barnehagen.

Vi vet også fra forskning at flere av elevene som falt fra i videregående opplæring fortalte at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen. Arbeid mot mobbing i barnehagen kan derfor også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.

Barnehagen er en del av utdanningssystemet vårt og en viktig velferdstjeneste. Det bør ikke være forskjell på barns rettigheter i barnehagen og skolen. Når foreldre overlater barna til barnehagen, må de kunne være sikre på at barna har det bra og at de ansatte tar tak i uønskede hendelser. De må også vite at det er mulig å få hjelp fra noen utenforstående om de opplever at barnehagen ikke tar saken på alvor.

Det er på tide at barnehagens ansvar blir tydelig i barnehageloven på lik linje med endringene vi har fått for elever i skolen.

Ansvaret for å stoppe mobbing skal aldri skyves over på barna eller forklares med at barn er vanskelige. Å skape et trygt og godt barnehagemiljø og jobbe mot mobbing er alltid voksnes ansvar.

1. august trådte den nye «mobbeloven» i kraft. Med den ble skolenes plikt til å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser skjerpet. Den nye loven gjør det tydelig at skoleelevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen, og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging. Elever og foreldre kan nå klage til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet hvis skolen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt. Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet kan fastsette konkrete tiltak som skolen skal gjennomføre og kan gi dagbøter.

Barn i barnehagen har ikke en slik lov. De har ikke de samme rettighetene mot mobbing som barn i skolen. Slik kan vi ikke ha det.

Å sikre et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser handler om å oppfylle FNs barnekonvensjon.

Barnekonvensjonens artikkel 19 gir alle barn rett til beskyttelse mot vold. Dette gjelder også mobbing og andre krenkelser. I tillegg gir barnekonvensjonens artikkel 6 barn en rett til liv og utvikling. Et trygt og godt omsorgs-, leke og læringsmiljø i barnehagen kan være avgjørende for barns utvikling. Mobbing i barnehagen kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.

Staten er pålagt å sette inn alle nødvendige tiltak for å oppfylle rettighetene i barnekonvensjonen. Lovfesting av en mobbelov for barnehagen vil være et slikt tiltak.

Kunnskapsministeren bør snarest plukke opp beskjeden fra Stortinget, og starte arbeidet med en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagebarna trenger en endring i barnehageloven, det er ikke nok med vage krav i ny rammeplan for barnehagen. Barnehageloven må være tydelig på barnehagens ansvar. Den må gi et tydelig svar på hva barn og foreldre kan forvente at barnehagen gjør for å forebygge og håndtering mobbing.
Barnehagebarn trenger også en «mobbelov». Den bør være tydelig på at:

  1. Barnehagebarn har en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.
  2. Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
  3. Barnehagene skal ha en aktivitetsplikt om et barn ikke har det trygt og godt.
  4. Barn og foreldre har mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
  5. Barnehagen har plikt til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og andre krenkelser.
  6. Barnehagebarns rettigheter må bli tatt på alvor.

Det er på tide å lovfeste barnehagebarnas rett til beskyttelse mot mobbing.

Kronikken ble først trykket i Dagbladet, 30.08.2017 .