For å gi lærere og lærerstudenter bedre undervisningsverktøy om samer som urfolk i Norge, lager UiT nettstedet Reaidu.

Vi håper at nettsiden kan stå ferdig til studiestart høsten 2017, slik at morgendagens lærere kan få et nytt verktøy til bruk i skolen, sier prosjektkoordinator for nettstedet Reaidu, Kristin Evju. Foto: Stig Brøndbo.

Reaidu betyr verktøy på nordsamisk, og det er akkurat det prosjektkoordinator Kristin Evju ønsker at nettstedet skal være: Et verktøy for lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og andre interesserte, slik at de skal få oppdatert kunnskap om urfolk og om samisk språk, kultur og samfunn.

– Det finnes flere nettsteder til bruk i undervisningen om samiske spørsmål, men for å kunne bruke dem må du ha en basiskunnskap. Vi ønsker at Reaidu skal gjøre denne grunnkunnskapen tilgjengelig for lærere og lærerstudenter, sier Evju.

Læreplanmål

I rammeplanen til barnehagene står det at ungene skal få en forståelse for at samisk kultur er en del av Norges nasjonale kultur, og undervisningen skal vektlegge urfolks status og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. I grunnskolen og i den videregående skolen er det konkrete kompetansemål i stort sett alle fag med fokus på samiske forhold. Og da rammeplanen for lektorutdanningen ble klar nylig, så mange læresteder behovet for et nasjonalt kunnskapsløft blant lærere og studenter.

Naturlig for UiT

At det var UiT som tok ansvaret for å lage det nye nettstedet, mener prodekan for utdanning ved HSL-fakuteltetet, Cathrine Theodorsen, var helt naturlig.

– Ved UiT har vi lærerutdanning for hele utdanningsstigen fra barnehage til videregående, og vi har sterke forskningsmiljø også innen samisk forskning sier Theodorsen. UiT vil etterhvert også søke samarbeid med andre aktuelle forskningsmiljø.

Enkelt

Selv om Reaidu ikke er ferdig utbygd, er det allerede mulig å gå inn på nettstedet for å lære om temaer som samisk kultur, historie og religion.

– Temaene vi formidler er basert på læreplanene, sier Kristin Evju. Ett av målene med siden, er at den skal kontinuerlig oppdateres– og på den måten følge utviklingen i det samiske samfunnet.
 
– Det er mange myter knyttet til det å være same eller det å tilhøre et urfolk, sier Evju. I dag bor det samer over hele landet, og den største økningen i den samiske befolkningen er i byene.

Samarbeid

Målet er at nettressursen skal stå klar til studiestart for lærerstudenter høsten 2017. Nettstedet utvikles på Senter for samiske studier (Sesam) i samarbeid med Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) og Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Her finner du samiske læremidler på nett.