Relasjonskompetanse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å bygge klasser som læringsfelleskap. I denne forelesningen redegjør den danske skoleforskeren Louise Klinge for ulike aspekter ved relasjonskompetanse og det å bygge et godt læringsmiljø ved å utvikle gode relasjoner til hver enkelt elev.

Torsdag 19. september innledet Louise Klinge på Forskningskafe om relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø. I innledningen går Klinge gjennom begrepet "profesjonell relasjonskompetanse" samt at hun lister opp og redegjør for sentrale kjennetegn ved begrepet. Forelesningen er nyttig for lærere, barnehagelærere og skoleledere som ønsker faglig refleksjon  rundt det å møte den enkelte elev og grupper av elever (det relasjonelle) og kunsten det er å bygge gode læringsfelleskap. Dansk språk med norsk teksting

Louise Klinge har gjennom praksisnær forskning i den danske grunnskolen undersøkt lærer-elev-relasjoner og lærerens profesjonelle relasjonskompetanse. Hun har beskrevet spesifikke kjennetegn ved relasjonskompetansen og strukturelle samt individuelle betingelser for at lærere opptrer relasjonskompetent - og dermed inngår i relasjoner med barn og unge som fremmer deres trivsel og utvikling. Klinge har arbeidet som lærer for alle klassetrinn i grunnskolen. I 2017 vant hun en pris for formidlingen av sin avhandling Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. Klinge gitt ut boken Lærerens relationskompetence Kendtegn, betingelser og perspektiver.

Trond Herbert Johansen om læringsmiljø

Profesjonsstemmen på arrangementet var representert ved Trond Herbert Johansen, rektor ved Mortensrud skole. Han la særlig vekt på at ansvaret for relasjonsbyggingen ligger på oss som voksne. Det er opp til oss å finne "nøkkelen" til hver enkelt elev. Skolen må lytte til elevene og få foreldrene med på laget. Læringsmiljø er noe man bygger i felleskap.

Se foredraget hans her