Forskningsrådet lyser ut 10 nye ph.d.-prosjekter øremerket lærere i skolen. Prosjektene tildeles universiteter og høgskoler i hele landet. Fortsatt mulig å søke!

– Dette er svært gledelig. Forskerkompetanse er viktig for å styrke lærerprofesjonen i dens arbeid, og for å videreutvikle skole og barnehage. Vi vet at det er stor interesse blant mange av våre medlemmer for en slik mulighet. Derfor er det et viktig signal fra regjeringen at de nå utvider ordningen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Det er fortsatt midler igjen og lærere oppfordres til å søke! Forskningsrådet har justert utlysningen, og tar i mot søknader løpende. Denne saken ble opprinnelig publisert i mars 2019.

Her kan du lese mer om ordningen og hvilke krav som stilles til søknaden

Mer relevant forskning

De 10 offentlig ph.d-prosjektene Forskningsrådet lyser ut er øremerket lærere i skolen. Dette er i tråd med regjeringens satsing på ph.d.-utdanning for lærere. Prosjektene skal fordeles jevnt og på flere lærerutdanningsinstitusjoner.

– En slik ordning åpner ytterligere for å kvalifisere lærere med erfaring fra praksisfeltet inn i lærerutdanningene og forskningsinstituttene. Jeg har tro på at ordningen vil styrke samarbeidet mellom lærerutdanningene og skole og barnehage. Vi vil få mer relevant forskning som igjen vil utvide kunnskapsgrunnlaget til lærerprofesjonen, understreker en fornøyd Handal.

Langsiktig arbeid

Utdanningsforbundet har arbeidet for å få på plass en ordning med offentlig ph.d. rettet mot lærerprofesjonen. I Meld.St.18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter, var et av forslagene at regjeringen ville utrede en slik ordning.

Innspill fra Utdanningsforbundet til Meld.St.18 (2012-2013)

Forskningsrådet startet opp med ordningen i 2014. Ordningen er en del av Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, her kan du lese mer om våre innspill i høringen i Stortinget i januar 2019:

Tiltak som kan styrke lærerutdanningene

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet