Høyt utdannende foreldre har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese enn foreldre som bare har fullført grunnskolen, viser studier gjennomført av Ingeborg Forthun.

Cerebral parese er en hjerneskade som oppstår hos barn enten i fosterlivet eller i tidlig alder. Den innebærer en forstyrrelse i kommunikasjonen mellom hjernen og musklene, og gir ulik grad av manglende kontroll over muskler og bevegelser. To av i alt 1000 fødte i Norge får cerebral parese, og selv om det er en relativt sjelden tilstand, så er det den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos barn.

Forthun er samfunnsøkonom, men tok doktorgraden sin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Der jobbet hun med et prosjekt som så på hvordan sosioøkonomisk status påvirker nyfødthelsen. Der ble hun spesielt interessert i sammenhengen mellom cerebral parese (CP) og utdanningsnivå hos foreldrene:

Forekomsten av cerebral parese har falt i Norge, og jeg var nysgjerrig på om denne reduksjonen i tilfeller av CP har kommet alle til gode, eller kun de med høyest sosioøkonomisk status. Det har ikke tidligere blitt gjort systematiske undersøkelser som ser på sammenhengen mellom utdanningsnivå hos foreldrene og risikoen for CP hos barnet, forklarer Forthun.

En tredjedel redusert risiko for de høyest utdannede

I studien kombinerte Forthun og resten av forskningsgruppen tall fra både Danmark og Norge. I alt inngikk 2,3 millioner norske barn og 1,2 millioner barn fra Danmark i undersøkelsen. Det de fant var at blant de høyest utdannede var det en tredjedel lavere forekomst av barn med CP, hvis du sammenlignet med de som kun hadde fullført grunnskolen.

I utvalget viste det seg å være et motsatt forhold mellom forekomst av CP og utdanning hos foreldrene: Dess lavere utdanning, dess større forekomst av CP. Også fars utdanningsnivå spilte en rolle: Lavest forekomst av CP fant man hos foreldreparet hvor både mor og far hadde høy utdannelse.

De fant imidlertid ikke at utdanning i seg selv hadde en preventiv effekt på risikoen for CP hos barnet:

– Hos søsken, hvor den ene hadde høyere utdannelse enn den andre, fant vi ikke noe forskjell i forekomst av CP hos barna deres, sier Forthun.

Det er derfor grunn til at tro at det ikke er utdanningen i seg selv som påvirker risikoen, men andre underliggende faktorer, som både styrer hvor mye utdanning man tar og risiko for å få barn med CP, mener Forthun.

Overvekt gir mer risiko for CP

En underliggende faktor kan for eksempel være livsstilen hos mor:

Forskning har vist at det er høyere dødelighet hos personer med lav utdannelse. Dette er blant annet knyttet til ulikheter i livsstil, forklarer Forthun.

Fra før av vet man også at overvekt gir økt risiko for en del svangerskaps- og fødselskomplikasjoner, og Forthun ville undersøke om overvekt hos mor og far muligens kunne forklare den økte risikoen for CP hos barnet. Forskerne fant at fars overvekt ikke spilte noen rolle for CP-forekomsten, men at risikoen for CP hos barnet økte i takt med mors vekt forut for svangerskapet:

– Det kan antyde at det er komplikasjoner i svangerskapet og under fødselen som gir økt risiko for CP hos barn av mødre med overvekt, sier Forthun.

Ingen pekefinger

Andre underliggende faktorer, som ikke er undersøkt av Forthun i hennes artikler, er økt risiko for CP hos barnet dersom én av foreldrene selv har CP.

– Har du selv cerebral parese, så kan det hende at det både hindrer deg i å ta høyere utdanning, og også gir dine barn en høyere risiko, sier forskeren.

Årsakene til CP er nemlig sammensatte, og forskerne er langt unna et svar på å si hvorfor noen får CP og andre ikke. Hvis overvekt er en faktor, er dette imidlertid noe som kan forebygges, uten at Forthun ønsker å komme med en «pekefinger» til vordende mødre og fedre:

– Vi vet at overvekt generelt er et problem i befolkningen, og myndighetene kan og bør gjøre det enda enklere for folk å velge sunne løsninger, mener Forthun.

Hun mener uansett at det er viktig å fortsette å forske på hva sosioøkonomiske ulikheter har å si for helsen din, både tidlig og sent i livet.

– Det er veldig viktig at vi fortsetter å dokumentere sosioøkonomiske ulikheter i CP systematisk på samme måte som vi dokumenterer forekomst av CP. Jeg oppfatter at det er mye fokus på sosial ulikhet i dødelighet og sykdom som oppstår senere i livet, men mindre på sosial ulikhet i nyfødthelse, sier forskeren.

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29947785

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27609826