Visste du at skolene ikke trenger å benytte seg av skolehelsetjenesten, men at helsesøstre er forpliktet til å samarbeide med skolene? Nå vil helsesøsterstudenter ha en endring på dette.

Tekst: Elin Hovda Hageberg

Disse engasjerte helsesøsterstudentene arrangerte fagpolitisk dag for å sette fokus på hvordan helsesøstre og skoler kan jobbe bedre sammen for å oppnå et godt skolemiljø. F.v; Lise, Merete, Hanna Cecilie og Margrethe. Ikke tilstede på bildet: Sofie.

– Slik situasjonen er i dag blir det veldig tilfeldig hvordan helsesøstre blir brukt på skolene de jobber på. Det er helt opp til den enkelte rektor hvordan han eller hun velger å benytte seg av kompetansen til helsesøstrene, sier student Margrethe.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at alle norske skoler skal ha en skolehelsetjeneste som bidrar med arbeid i den grad skolen selv ønsker det.

Inviterte skoleledere og helsesøstre

For å sette saken på dagsorden valgte Margrethe og fire medstudenter, sammen med helsesøsterutdanningen, å sette saken på dagsorden og arrangerte en fagpolitisk dag for skoleledere og helsesøstre i Bergen og omegnskommuner.

På programmet stod foredragsholdere fra Helsedirektoratet, Fylkeslegen i Hordaland, Bergen kommune, rektorer og lærere og helsesøstre fra skolehelsetjenesten og studenter.

Vil ha lik praksis på alle skoler

For studentene var det viktig å få belyst behovet for at alle skoler og helsesøstre i Norge skal kunne jobbe etter samme retningslinjer. Studentene mener det er behov for retningslinjer som forplikter både skolene og helsesøstrene til å planlegge og samarbeide for å fremme et godt skolemiljø.

– Skal du oppnå endringer i et skolemiljø må du jobbe med hele skolen og med hele klasser, sier Lise. Det nytter ikke å sitte på et kontor og ta imot enkeltelever og tenke at jobben er gjort.

– Dersom helsesøster får komme inn i klasserommet og undervise om aktuelle tema for barnas helse, vil også de som ikke hadde oppsøkt helsesøster lære noe som kan ha forebyggende effekt. En kan ikke drive forebyggende arbeid blant skolebarn med enkeltsamtaler med noen elever. Vil man oppnå kunnskap i elevmassen må en inn i klasserommet og sørge for at alle får tilgang på samme informasjon.

Planer viktig for skolemiljøet

Under fagdagen presenterte Helsedirektoratet de nye nasjonale retningslinjene for skolehelsetjenesten. De nye retningslinjene legger vekt på et strukturert og planmessig samarbeid med skolene.

Helsesøster er den eneste fagpersonen i kommunene som har spesialkompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom. Denne kompetanse bør i større grad enn i dag tas i bruk både i planarbeidet og i gjennomføringen av folkehelsearbeidet i skolene.

Høgskolelektor Merete Oddny Karlsen

Lærer studentene å sette dagsorden

Høgskolelektor Merete Oddny Karlsen er lærer for helsesøsterstudentene. Hun utfordret studentene til å delta med å arrangere den fagpolitiske dagen, der eksterne forelesere og beslutningstagere bidrog med undervisning og diskusjoner. Hun mener at arbeidet med å planlegge og gjennomføre et slik arrangement gir studentene nyttig erfaring i møte med arbeidslivet.

– Vi ønsker å gi dem ulike verktøy til å møte utfordringer i den kommunale arbeidshverdagen, og en side ved jobben som helsesøster er å påvirke politikere og faglige beslutningstakere i den aktuelle kommunen de arbeider i, sier Karlsen.