Forskerseminaret i regi av utviklingsprosjektet KUPP var en god arena for studenter, høgskoleansatte og ansatte i samarbeidsskoler og -barnehager å knytte bånd og skape forsknings- og utviklingsprosjekter i fellesskap.

Forskerseminaret som arrangeres i regi av KUPP (Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap) er en arena hvor studenter, høgskoleansatte og ansatte i samarbeidsskoler og samarbeidsbarnehager får mulighet til å bli kjent, knytte bånd og skape forsknings- og utviklingsprosjekter i fellesskap. Forskerseminaret ble arrangert sammen med Mastertorget for grunnskolelærerutdanningene 16. mars.

Prosjektkoordinator Ane Linn Dahl-Nielsen introduserte programmet og programmets talere: førstelektor Hilde Fjeld, førsteamanuensis Magnar Ødegård og seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Trond Haugerud.

Som KUPPs forskningsledere kunne Fjeld og Ødegård fortelle om egne erfaringer fra ulike partnerskap. De åpnet også for at deltakerne på seminaret fikk diskutere sammen. Videre inviterte de deltakerne til å melde sin interesse til å bidra til å skrive ulike typer tekster til en antologi om spenninger i partnerskap. Antologien vil ha studenter, lærere og universitets- og høgskoleansatte som målgruppe.

Haugerud tok diskusjonen videre, og la fokuset på hvordan en kan forske på barnehagens og skolens utfordringer og styrker. Han pekte på hvordan bruk av lokale studier, som elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen, kan benyttes som datagrunnlag til å ta beslutninger i organisasjoner. Han pekte også på begrep i endring, for eksempel universell opplæring, tilgjengeliggjøring av forskning, samt organisasjonsutvikling.

Til venstre: Førstelektor Hilde Fjeld og førsteamanuensis Magnar Ødegård er forskningsledere i KUPP. Til Høyre: Trond Haugerud er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og en del av KUPPs prosjektgruppe. Foto: Cecilie Olandersson.

- Vi må finne gode passasjer fremover i læring og utvikling, ytret han, og pekte på at Fjeld og Ødegårds initierte antologi kan være en god vei å gå.

Forskerseminaret ble avsluttet med gruppearbeid på tvers av organisasjoner, hvor deltakerne diskutere samarbeid i partnerskap videre ut fra presenterte innspill og idéer. Ordskyen øverst oppsummerer deler av gruppearbeidet.