Elevundersøkelsen er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge hvordan elevene har det på skolen. Svarene fra undersøkelsen brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. For å sikre at undersøkelsen er relevant og et nyttig verktøy, er vi i gang med å revidere den.

På denne siden informerer om hvordan vi vil involvere ulike grupper som har interesse i undersøkelsen, og hvordan andre interesserte kan gi innspill til revisjonen.

Hva skal vi revidere?

Den nye elevundersøkelsen skal være et relevant og oppdatert verktøy som skoler og skoleeiere kan bruke i arbeidet med å vurdere og forbedre kvaliteten på skole- og læringsmiljøet.

Elevundersøkelsen ble sist revidert i 2013. I tillegg gjorde vi endringer i spørsmål om mobbing og krenkelser i 2016. Når vi nå reviderer undersøkelsen, er det med mål om å:

 • Sikre at innholdet i undersøkelsen i tråd med innføringen/endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven/friskoleloven og nye læreplaner
 • Tilpasse undersøkelsen til elevene, både når det gjelder omfanget på undersøkelsen og hvordan spørsmålene er formulert
 • Gjøre det lettere å administrere, gjennomføre og ta i bruk resultater fra undersøkelsen

Bred involvering og åpen prosess

Gjennom hele prosessen med å revidere Elevundersøkelsen, involverer vi både elever, foreldre, lærere, skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere, organisasjoner og andre interesserte.

Våren 2021 hadde vi en åpen innspillsrunde om hvilke behov lærere, skoleledere eller skoleeiere har, og hvordan Elevundersøkelsen kan være et nyttig verktøy i arbeidet med skole- og læringsmiljø. I innspillsrunden fikk vi inn 148 svar. Vi gjennomførte også rundt 30 kvalitative intervjuer med elever, lærere, skoleledere og skoleeiere.

Hva skjer når?

Fra januar 2022 til august 2024 skal vi utvikle ny elevundersøkelse. Utviklingen er inndelt i fire hovedleveranser:

 • fastsette formål og design
 • utvikle innhold
 • utvikle nye tekniske løsninger
 • innføre ny Elevundersøkelse

Fastsette formål og design

Periode: Januar – august 2022

Vi skal vurdere og fastsette formålet med Elevundersøkelsen. Samtidig skal vi utrede hvem som skal gjennomføre undersøkelsen (trinn), hvor ofte skolene skal gjennomføre og om undersøkelsen skal være obligatorisk eller frivilling. Vi skal også vurdere gjennomføringstidspunkt og om innholdet i undersøkelsen skal kunne bli tilpasset lokale behov. Vi beslutter formål og design i april.

I samme periode skal vi også vurdere hvilke språk undersøkelsen skal være tilgjengelig på. Vi beslutter språk i august.

I arbeidet med formål og design vil vi involvere referansegruppen for revisjonen, statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet.

Utvikle innhold

Periode: Januar 2022 – desember 2023

Frem til juni vil vi utrede og beslutte hvilke tema undersøkelsen skal handle om. Vi vil ha en åpen høring før sommeren, slik at alle som ønsker kan spille inn.

Fra september og ut desember 2023 vil vi i samarbeid med fagmiljø utvikle, prøve ut og kvalitetssikre tema og spørsmålene i undersøkelsen. Vi vil involvere elever, lærere og ledere ved utvalgte skoler og kommuner.Vi vil ha tett dialog og samarbeid med Sametinget og Statped for å tilrettelegge innholdet i undersøkelsen for elever med samiske språk og behov for særskilt tilrettelegging.

Vi vil involvere referansegruppen for revisjonen, statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet gjennom hele prosessen.

Utvikle tekniske løsninger for å gjennomføre undersøkelsen og formidle resultatene

Periode: Januar 2021 – høsten 2024

Når vi skal utvikle og teste de nye tekniske løsningene, vil vi ha flere runder med utprøvinger og brukertester. Vi vil også benytte andre arenaer for involvering og medvirkning underveis som bl.a. brukerpanel, høringer og sosiale medier.

Høsten 2023 vil elevene gjennomføre undersøkelsen på en første versjon (1.0) av den tekniske løsningen. Undersøkelsen vil bestå av dagens spørsmål, men kun de obligatoriske spørsmålene.

Høsten 2024 vil en annen versjon (2.0) av løsningen være klar, der også innholdet i undersøkelsen er nytt.

Innføre ny Elevundersøkelse

Periode: våren 2024

Våren 2024 skal vi arbeide med å legge til rette for at skoler og skoleeiere kan ta i bruk ny elevundersøkelse skoleåret 2024/2025. Det innebærer blant annet å utvikle støtteressurser og etablere brukerstøttestrukturer.

Vi vil involvere referansegruppen for revisjonen, statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet.

Referansegruppen for revisjonen

Vi har opprettet en egen referansegruppe som følger arbeidet vårt med revisjonen.

Referansegruppen består av følgende representanter fra sektor:

 • Skolelederforbundet
 • Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Friskolenes kontaktforum
 • Elevorganisasjonen
 • Barneombudet
 • Utdanningsforbundet
 • KS
 • Norsk Lektorlag
 • Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU)
 • Skolenes landsforbund
 • Sametinget

Ta gjerne kontakt med din organisasjon for å gi innspill til revisjonsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med å evaluere Elevundersøkelsen, kan du kontakte Utdanningsdirektoratet ved å sende e-post til: revisjon.elevundersokelsen@udir.no