Å «løfte» en lavtpresterende skole

Forskning har påvist at høye forventninger i skolen har positiv innvirkning på elevprestasjoner. Det er imidlertid blitt forsket mindre på hvordan ledere på ulike nivåer jobber for å bygge slike skolekulturer, og hvordan profesjonsstandarder og nye krav innvirker på læreres innsats for å skape kvalitetsundervisning for en mangfoldig elevmasse.

I denne studien undersøker Jorunn Møller hvordan ledere på distrikts- og skolenivå samhandler for å skape skolekulturer basert på likeverd og høye forventninger på en lavtpresterende skole i Norge. Studien er basert på intervjuer og fokusgrupper med rektor og leder for oppvekst og utdanning, fokusgrupper med inspektør, lærere og elever, og en spørreundersøkelse blant alle tiendeklassinger på en utvalgt skole. Møllers studie viser at det å løfte akademiske og sosiale standarder er et komplekst foretak, og at produktiv samhandling mellom ledelse på distriktsnivå og skolenivå er en svært sentral del av dette arbeidet.