Digital hverdagsundervisning – innføring av nettbrett i norske grunnskoler. En undersøkelse av utfallsmål og læringsutbytte i den første kohorten.

Kunnskapsgrunnlaget omkring innføring av nettbrett i skoleutviklingsprosjekt er begrenset både nasjonalt og internasjonalt. I denne studien undersøker forskere om, og eventuelt hvordan slike skoleutviklingsprosjekt spiller inn på nasjonale registerdata fra nasjonale prøver, kartleggingsprøver og elevundersøkelsen.

Allerede i 2006 ble bruk av digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolereformen "Kunnskapsløftet" og i forbindelse med fagfornyelsen har et nytt rammeverk for digitale ferdigheter blitt innført. For å kunne følge opp læreplanene sine intensjoner har stadig flere skoler implementert nettbrett som en del av sine skoleutviklingsprosjekt. Siden denne type pedagogiske verktøy bare er 7-8 år gammel er kunnskapsgrunnlaget på dette området begrenset. For å få mer kunnskap om emnet undersøker forskere i denne studien den første kohorten i Bærum kommunes innføring av nettbrett i grunnskolen. Resultatene i studien baserer seg på data fra nasjonale prøver i årene 2014-2016 (kartleggingsprøver i lesing, matematikk og engelsk for trinnene 5, 8 og 9, kartleggingsprøver i lesing og matematikk for trinnene 1-3 og den nasjonale elevundersøkelsen). Studien er basert på et Mixed Method forskningsdesign og i denne artikkelen blir den kvantitative delen presentert.

I de nasjonale kartleggingsprøvene i lesing for trinnene 1-3 finner forskerne ingen vesentlig effekt på læringsutbyttet på trinnene 1 og 2 i pilot 1-skolene i 2015 og 2016, sammenlignet med resultatene for de andre Bærum-skolene. Det samme gjelder klasse 3, med unntak av matematikk, hvor de ser negative effekter av det å være pilotskole og anvendelse av nettbrett. Dette skiller seg fra det forskerne ser i resultatene fra de nasjonale prøvene for 5 trinn i 2015 og 2016. Her observerte de signifikante positive effekter i matematikk og engelsk blant gutter på pilotskolene, sammenlignet med 5-klasse gutter på de andre Bærumsskolene.

Funnene i studien er basert på de første ni månedene fra implementeringen av nettbrett, og derfor anbefales en andre runde med forskning for å validere og utdype disse foreløpige funnene.