Blogg

Hva er en god skole for de yngste elevene?

Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Det er viktig at læring har et preg av lek, og elevene må få utforske både inne og ute. Men frilek er nok ikke veien til en god skole for de yngste, skriver Iris Hansson Myran.

Den siste tiden har det vært mye debatt rundt seksårsreformen. Mange kaller på en evaluering av reformen, og ber blant annet om mer frilek og utetid. Det er nok mange gode grunner til å evaluere en reform etter 21 år, men jeg vet ikke helt om mer frilek og mer utetid er veien å gå.

Frilek i skolen

Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Selv om det er viktig at læring har et preg av lek, og gjerne må foregå ute, er ikke frilek i seg selv det som vil gi de yngste elevene en bedre skole. Ønsker vi en skole der lærere observerer at elever leker fritt, uten at det legges noen pedagogiske rammer for læringen?

Veldig mange elever deltar i tillegg på SFO eller aktivitetsskolen de første årene. Dette er arenaer der barna får rom for mye frilek og utetid. Selv om dagen er delt opp i flere deler, skiller nemlig barna den første tiden lite mellom hva som er skole og hva som er SFO. Erfaringene fra barnehagen videreføres - det er her de er og her de skal være, til foreldrene henter dem igjen.

Skolen skal legge til rette for skaperglede, engasjement og utforskertrang

I rammeplanen for barnehagen står det at barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

Dette er i tråd med det den nye overordnede delen av skolens læreplan sier om skaperglede, engasjement og utforskertrang. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. I overordnet del er også lekens betydning for trivsel og utvikling vektlagt. Vi kan nok stille spørsmål ved om dette blir godt nok ivaretatt i dagens skole.

Er det egentlig for mye, for tidlig?

Eivor Evenrud, som sitter i utdanningskomiteen for Oslo bystyre, mener i et innlegg i Dagsavisen at det er for mye, for tidlig. Og i noen kommuner, skoler eller klasserom er det nok mye stillesitting, mye pugging og for lite meningsfylte læringsaktiviteter. Kanskje bidrar nettopp dette til oppfatningen om stort teoripress i begynneropplæring.

Men det finnes også en annen virkelighet. De siste årene har jeg vært så heldig å få besøke mange førsteklassinger på ulike skoler. På disse skolene har jeg møtt dyktige lærere som gjennom varierte og tilpassede arbeidsmåter, har lagt til rette for meningsfull læring på barnets premisser.

Jeg har møtt elever som har vist stor glede når de oppdager det alfabetiske prinsipp. Jeg har vært til stede når elever får stille hypoteser og forske på papirspinnere og nyper. Jeg har sett elever vise begeistring når de får argumentere for eller mot utebukse eller databruk. Og jeg har møtt motiverte elever som opplevde det meningsfullt å få skrive brev til neste års skolestartere for å fortelle om alt det de har lært og hvor fint de har det på skolen.

Skolens har ansvar for å sikre en god overgang fra barnehagen

Å være skolestarter er en av de viktigste overgangene i livet til barnet. I rammeplanen for barnehagen er det vektlagt at de eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen skal også legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Hva gjør så skolen for å sikre at de tar imot de yngste elevene på en god måte? Har de kjennskap til all den kunnskapen og de erfaringene som barna har med seg etter mange år i barnehagen?

Hva må en ekspert på begynneropplæring kunne?

I Stortingsmelding 21 om lærelyst og tidlig innsats, er regjeringens ambisjon at det skal finnes nok lærere som er eksperter på begynneropplæring til å gi alle barn en god start i skoleløpet. Norsk skole vil være tjent med å ha lærere som er eksperter på denne elevgruppa. Men hva må en som er «ekspert» på begynneropplæring egentlig kunne?

Det er ingen tvil om at de må ha kunnskap om hvordan de yngste lærer best, og hvilke arbeidsmåter og tilnærminger til læring som kan være hensiktsmessige å bruke for at elevene skal oppleve mestring og en meningsfull skolehverdag.

Lærerne må også ha kunnskap om barns språk-, lese- og skriveutvikling, og hvordan de gjennom observasjon og kartlegging kan fange opp de elevene som av ulike grunner trenger intensive tiltak eller spesialpedagogisk hjelp.

Lærere som jobber på de laveste trinnene, er også ansvarlige for mange fag, og de må derfor ha kunnskap om hvordan de kan legge til rette for gode læringsprosesser innenfor de ulike fagene. I tillegg må de vite hva læreplanverket vektlegger.

Elever lærer forskjellig og de går i ulik takt. Lærere må derfor ha kunnskap om vurdering og hvordan de kan tilpasse undervisningen til den elevgruppa de har ansvar for. Det er en kunst å lede og anerkjenne elevene på en god måte. Det finnes nok områder som ikke er nevnt her, men det er ingen tvil om at det er mye som må stå på en slik «ekspertliste».

En god skole for de yngste

Elever er nysgjerrige og de har lyst til å skape. Men for mange utvikles denne skapergleden i liten grad bak en pult i et musestille klasserom. Å lære gjennom lek, både ute og inne, er viktig for å skape motivasjon og mestring. Men dette er noe annet enn frilek.

En god skole for de yngste handler om at de møter voksne som er eksperter på begynneropplæring – som vet at barn lærer gjennom lek, og at barn trenger gode rammer og ulike tilnærminger for å kunne vise skaperglede, engasjement og utforskertrang. I 2020 skal vi arbeide etter den nye læreplanen. På veien fram dit bør vi bidra med våre innspill, slik at fagfornyelsen blir så bra som mulig for framtidens elever.

Forfatterbilde

Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har lang undervisningserfaring fra grunnskolen og har vært både fagleder, spesialpedagogisk rådgiver og har ledet kommunale nettverk. Hun har holdt en rekke kurs om skriving og skriveopplæring.

Fagområder: skriveutvikling, utforskende skriving i barnehagen, tilpasset opplæring, skriving som prosess, å gi rammer for elevenes skriving, vurdering for læring, skoleutvikling, lærende nettverk og håndskrift.

Foreslåtte artikler