Den doble meningsdannelsen av begrepet Kulturellt mangfold i lærerutdannerdiskurser

Kulturelt mangfold anses å være en viktig del av vestlige utdanningssystemer. Hvordan blir kulturelt mangfold forstått i praksis?

Begrepet "kulturelt mangfold" har vært gjenstand for mye internasjonal utdanningsforskning. Allikevel så er det ikke forsket mye på hvordan begrepet forstås, ei heller begrepets innhold. Det er liten forståelse av hvordan begrepet forstås i lærerutdanner-diskurser. Vi vet lite om kunnskapene og verdiene som ligger til grunn for lærerutdannernes formidling.

Denne artikkelen tar sikte på å bidra til økt innsikt i bruken-, og meningsdannelsen, av begrepet kulturelt mangfold i lærerutdanner-diskurser. Artikkelen baserer seg på semi-strukturerte intervjuer med tolv lærerutdannere. Forskerne legger diskursteori og kritiske hvithetsstudier (CWS) til grunn for sine analyser. 

Et viktig funn som presenteres i artikkelen er at lærerutdannerne forholder seg til en form for dobbel betydning av begrepet: på den ene siden forholder de seg positive til-, og ønsker, kulturelt mangfold. Samtidig knytter de begrepet opp til forestillingen om annerledeshet eller "de andre".