Hvilke lærere har mest digital kompetanse?

I denne artikkelen presenterer Krumsvik, Jones, Øfstegaard og Eikeland en undersøkelse av den digitale kompetansen hos cirka 2500 lærere i videregående skole.

Terskelen for å lære seg og ta i bruk teknologi er lavere blant lærere i dag enn for ti år siden, noe som kommer av at teknologien er blitt mer brukervennlig, at folk er mindre skeptiske til teknologi nå enn før, og at lærere bruker IKT hyppigere i sin egen fritid. Forfatterne finner at alle lærerne i undersøkelsen har ganske gode elementære og grunnleggende digitale ferdigheter. Når man ser på digital kompetanse på et dypere nivå, er det imidlertid variasjoner.

Forfatterne undersøker hvorvidt demografiske, personlige og profesjonelle karakteristika (som lærernes alder, yrkeserfaring, kjønn, skjermtid og IKT-utdanning) kan forutsi hvorvidt en lærer har høy eller lav digital kompetanse. Konklusjonen er at de kan det om man ser dette i lys av læreplanverket og innenfor skolen sine rammer. Eldre lærere og lærere med lengre arbeidserfaring har mindre digital kompetanse enn andre, og kvinner har mer enn menn.

De lærerne som har lengst formell IKT-utdanning har høyest digital kompetanse av alle i undersøkelsen, og de med noe videreutdanning innen IKT har mer enn de som ikke har noe i det hele tatt. Antall timer man tilbringer foran skjermen hver dag har også effekt på digital kompetanse; de med mest skjermtid er også i stor grad de mest kompetente. Artikkelen bidrar første og fremst til vår forståelse av profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen, men også i forhold til lærerutdanningen.