Forfatteravatar

Kilde

Læringsbloggen

Vi er en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo som forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk, lesing og matematikk. Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg,  professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Vi er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og bruker bloggen til å formidle forskning innenfor dette området. Vi er også svært opptatt av kunnskapsutvikling og forskningspolitikk mer generelt og vil nok også fra tid til annen ha bloggposter om dette.

Målgruppen for bloggen studenter i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi, lærer og barnehagelærerutdanningen, de som arbeider i barnehager, på barnetrinnet i skolen, i PP-tjenesten eller i Statped, eller med politikkutforming. 

Læringsbloggen.com

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Digital Literacy

Nordic Journal of Digital Literacy inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. Nordic Journal of Digital Literacy gis ut kvartalsvis og ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

Nordic Journal of Digital Literacy

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et open access, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskning om yrkesfagene i Norden.

NJVET blir publisert på vegne av NordYrk, et nordisk nettverk for yrkesfag. Artiklene er på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Nordic Journal of Vocational Education and Training

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NorDiNa

NorDiNa er et open access tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner slik som teknikk/teknologi og geografi. Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket og formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet publiserer artikler om nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler vil som hovedregel bli fagfellevurdert. 

Les mer om tidsskriftet på Naturfagsenterets side og artiklene finner du her.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk.

Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review).

Nordisk barnehageforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NTNU

NTNU er norges største universitet med 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land. NTNU har det største fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag. Fra 2016 fusjonerte de med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Campusene i Gjøvik og Ålesund heter NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

NTNU samarbeider nært med SINTEF som har ca. 2 100 ansatte, og er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  NTNU driver utstrakt forskningsvirksomhet og gir sammen med SINTEF ut forskningsmagasinet Gemini.no.

Les mer om NTNU på deres hjemmesider.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsefag
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre: 

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av to oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA).

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på http://www.hioa.no/

Forfatteravatar

Kilde

Paideia

Paideia – Tidskrift for profesjonell pedagogisk har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole. Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler.

Paideia er et fagtidsskrift som skal løfte fram forskningsbasert kunnskap av betydning for både praksis- og forskningsfeltet. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Hedmark, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS.

Les mer om Paideia på www.paideia.no

Forfatteravatar

Kilde

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø. 

SINTEF Teknologi og samfunn

Forfatteravatar

Kilde

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Tidsskrift for Kjønnsforsking

Tidsskrift for Kjønnsforsking er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk, men tidsskriftet tar også imot bidrag på svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet. Tidsskrift for kjønnsforskning eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no. Det utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, med støtte fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet er medlem i Norsk Tidsskriftforening.

Les mer på Tidsskrift for Kjønnsforsking