Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Uniped

Uniped er et Open Access-tidsskrift som publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte.

Uniped ønsker stor bredde i tidsskriftets innhold og at ulike disipliner og profesjoner skal være representert. Artiklene er fagfellevurdert (peer reviewed) av forskere utenfor redaksjonen, og tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artikler ligger på Uniped

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Kilde

FoU i praksis 2013 conference proceedings

FoU i praksis 2013 conference proceedings. Sammendrag av artiklene fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerudanning. Strjørdal/Levanger 22.-23.april 2013. 

Forfatteravatar

Kilde

Gode barnehageliv

Bloggen Gode barnehageliv handler om hva et godt barnehageliv kan være – først og fremst for barna i barnehagen, men også for alle andre som har med barnehagen å gjøre. Bloggen omhandler barns rettigheter som medborgere i samfunnet og deres rett til å få være barn uten ansvar. Ansvaret er det de barnehageansatte og andre voksne rundt barnet som har. Pennen i bloggen er føres av Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som barnehagelærerutdanner og forsker er Greve opptatt de barnehageansattes holdninger, og hvordan holdningene kommer til uttrykk i arbeidet med barna. Hun er videre opptatt av barnehagepolitikk og på hvilke måter politiske føringer kan sette rammer for barnehagens hverdagsliv.​

Gå til Gode barnehageliv

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Journal for Research in Arts and Sports Education - JASEd

JASEd - Journal for Research in Arts and Sports Education er et nordisk og internasjonalt open access tidsskrift om utdanningene innen kunst, musikk, dans, drama og idrettsfag. Artiklene er fagfellevurderte og godkjent som et nivå 1-tidsskrift i det norske publikasjonssystemet.  

Mer om JASEd

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordic Journal of Digital Literacy

Nordic Journal of Digital Literacy inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. Nordic Journal of Digital Literacy gis ut kvartalsvis og ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

Nordic Journal of Digital Literacy

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

NorDiNa

NorDiNa er et open access tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner slik som teknikk/teknologi og geografi. Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket og formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet publiserer artikler om nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler vil som hovedregel bli fagfellevurdert. 

Les mer om tidsskriftet på Naturfagsenterets side og artiklene finner du her.

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk.

Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review).

Nordisk barnehageforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen.

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsefag
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre: 

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av to oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA).

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på http://www.hioa.no/

Forfatteravatar

Kilde

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Tidsskriftet har 7740 abonnenter og ifølge siste leserundersøkelse ca. 50 000 lesere som er interessert i fag- og forskningsstoff om barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Spesialpedagogikk