Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase og publiseringskanal for folkehelse- og rusforebyggende arbeid, inkludert tidlig innsats. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for tjenesten. Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus-Nord) har drifts- og redaksjonsansvaret for tjenesten.

Forebygging.no publiserer fagartikler, kronikker/debatt, bokomtaler, praksiserfaringer og film fra konferanser. I tillegg finner brukerne relevante kunnskapsoppsummeringer, rapporter/undersøkelser, en ordbok, informasjon om statlige føringer, oversikt over relevante kurs/konferanser/litteratur, nyheter fra feltet og annen relevant informasjon.

Forebygging.no henvender seg til fagfolk, forskere, studenter, beslutningstakere og andre med interesse for forebyggende arbeid / helsefremmende arbeid / folkehelsearbeid.