Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved daværende Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet. Senteret har vært faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, studiested Bodø.

Fra 1. januar 2018 overførte Kunnskapsdepartementet alle de ti nasjonale sentrene til sine respektive vertsinstitusjoner. Ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ligger hos Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) Dette er forankret i Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Nord universitet skal benytte de overførte midlene til å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Nord universitet skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.

Nord universitet skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Nord universitet skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Nord universitet skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Ved behov skal Nord universitet også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Les mer på http://kunstkultursenteret.no/