Det overordnede målet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Senteret bistår høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet.

Les mer på https://skrivesenteret.no/