Åke Ingerman är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskapens och teknikens didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Han är brett intresserad av undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik, både inom högre utbildning och grundskolan, och har forskat om både elevers och lärares lärande. Han har omfattande erfarenhet av fenomenografi och variationsteori som metodologisk ansats och har även intresserat sig för metodfrågor inom denna tradition.