Janne Solberg er utdannet sosiolog og jobber som førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Som sosiolog jobber hun kvalitativt og forsker på hva som skjer interaksjonen mellom brukere og profesjonelle i institusjonelle møter. I doktorgraden sin (2014) undersøkte hun brukerrollen i NAV med en samtaleanalytisk tilnærming.

I dag er det kontakten mellom hjem og barnehage som opptar henne. Hvordan «gjøres» foreldresamarbeidet, både i den praktiske barnehagehverdagen og i den mer formaliserte foreldresamtalen? Med støtte fra Oslofjordfondet har Janne Solberg observert bringe-og hentesituasjoner og gjort lydopptak av et lite utvalg foreldresamtaler i en barnehage med en mangfoldig foreldregruppe.