Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere

 

Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring med å tilpasse opplæringen

I en serie med intervjuer uttrykker lærere at begrepet tilpasset opplæring er et vagt og lite konkret begrep. De oppfatter det som et viktig prinsipp, men samtidig krevende å få til i skolehverdagen.

 

Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis

Lærere får stadig beskjed om å tilpasse bedre, uten noen presis beskrivelse av hvordan dette kan gjøres. Ved å ta utgangspunkt i læreres egne erfaringer kan man finne mange muligheter for å tilpasse

Fagfellevurdert

Språkets makt

Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk.

Fagfellevurdert

Lærerlivskvalitet- erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen

Lærerne som denne studien har møtt opplever at kravene som knyttes til profesjonen er på kollisjonskurs med nye styringssystemer med fokus på effektivisering og innsparing. «De beskriver et gap

 

Skolen som risiko – eller beskyttelse

Ungdom med en vanskelig oppvekst preget av rus og kriminalitet ser tilbake på ungdomsskolen. Generelt frikjenner de skolen for skyld i vanskene deres. Samtidig peker de på hvilke muligheter skolen,