Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

– Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen

Det er ikke bare forskjellene mellom jenter og gutter som er vesentlig for hvordan elever gjør det i skolen. Disse må vi snakke mer om, mener skoleforskere.

Kronikk

Instrumentopplæring forbedret klassemiljøet

Kulturskolelærere underviste tredjeklassinger ved Tordenskjoldsgate skole i ett år. Todda-prosjektet er et eksempel til etterfølgelse for andre skoler.

Dansk — Omtale

Selvbestemmelse giver elever lyst til at lære

Vi har for lengst avskaffet den dystre, gammeldagse skolen preget av kjeft, mas og styring, men det kan fremdeles være vanskelig å motivere barna til å lære. Forskningen har svarene; de må "bare"

Omtale

Individuell veiledning på barnetrinnet

Ny doktoravhandling om hva læreren gjør når elevene arbeider individuelt i norsktimene.

 

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg til rette for utvidande dialogar.

 

Målstyring i miniatyr - Bruk av tegn i pedagogisk praksis

Et svar på en overdreven og innsnevrende målstyring i skolen, kan være at lærere selv formulerer sine mål og drøfter hvordan de underveis kan iaktta tegn på at mål nærmer seg. Pedagogisk bruk av tegn

Omtale

– Er utfordrende barn skolens avfall?

Ny forskning stiller spørsmål om skolen ser på utfordrende elever som skolens avfall, som noe de helst ville vært foruten.

 

Faktisk inklusjon i skolen

En sterkere målretting må til for å inkludere de elevgruppene som er i en svært sårbar posisjon.

 

Hvordan føles det? Om forholdet mellom følelser og læring

Forskningen rundt følelser og læringsprestasjoner har vært sparsom, men bekrefter at positive følelser gjør læringsarbeidet lettere. Samtidig ser man at kjedsomhet ikke bare er et resultat av for få

 

Egge-modellen

I denne artikkelen beskrives en ny arbeidsmodell for grunnskolen utviklet gjennom en aksjonsforskningsstudie i et samarbeid mellom Egge barneskole i Steinkjer kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Kronikk

Sosial læring: Funksjonshemma unge eller funksjonshemmande skular?

Kva vi blir til som menneske er i stor grad avhengig av kva arenaer vi har tilgang til og kva samhandling vi får høve til å gjere. Ein tradisjonstung tanke er at dette på avgjerande vis er avhengig

 

Arbeidsplaner som alle forstår

Arbeidsplaner blir for tiden brukt i mange norske klasserom. I Elevundersøkelsen fra 2009 oppga over 60 prosent av elevene at de brukte slike planer. Man antar at en særlig viktig årsak til