Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Ulik tegnspråkpolitikk i naboland

Mens døve russiske barn går på spesialskoler som bruker håndalfabet, benytter døve norske barn tegnspråk på sin lokalskole.

 

– Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen

Det er ikke bare forskjellene mellom jenter og gutter som er vesentlig for hvordan elever gjør det i skolen. Disse må vi snakke mer om, mener skoleforskere.

Blogg

Nordahl-utvalget: Lite forskningsbasert rapport leder oss på feil veier i opplæring for barn og unge

- Skuffende lesing for elever med spesielle behov, skriver professor Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg.

Fagfellevurdert

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Ethvert samfunn har sine normer for normalitet og avvik. Dette uttrykkes og kategoriseres i hva som lovlig og ulovlig, rett og galt, naturlig og unaturlig, friskt og sykt, osv.

 

Når tall blir et mareritt

Til tross for at en av fire strever med matematikk, finnes det ingen gode forskningsbaserte undervisningsopplegg for disse barna. Masterstudenter setter nå matematikkvansker på agendaen.

Blogg

“Spesialundervisning virker ikke”- stemmer det egentlig?

I sommer hadde NRK et innslag med professor Peder Haug om at spesialundervisning fungerer dårlig og ikke etter intensjonene. Tilsvarende medieoppslag gjentar seg med jevne mellomrom, og at

Fagfellevurdert

Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering

Mange elevar som får spesialundervisning, gir uttrykk for ein langt mindre gunstig situasjon i skulen enn dei som ikkje får spesialundervisning. Slik inkludering, arbeidsmiljø og spesialundervisninga

 

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført

 

Slik opplever barn med hørselshemming skolehverdagen

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Kronikk

Store grupper av barn i Norge blir systematisk forskjellsbehandlet og segregert

Er elever med utviklingshemning i realiteten elever på lik linje med andre – etter Kunnskapsdepartementets oppfatning?

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

 

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon

Forfatteren av denne artikkelen drøfter om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om

Blogg

Arbeidsminneproblemer og lærevansker: Hvorfor og hva kan gjøres?

Det er liten støtte for at minneproblematikk er en underliggende vanske, det er snarere en konsekvens.

Blogg

Når bør du være skeptisk til et tiltak for barn med lærevansker?

Alt i alt er det dessverre grunn til å være skeptisk til mange tiltak, spesielt kommersielle tiltak, som hevdes å hjelpe mot ulike lærevansker.

 

Skolegang og livsmestring – tett på dysleksiens utfordringer

Tiltakene som skal til for å gjøre skolegangen god og meningsfull for elever med dysleksi, er ikke mer omfattende enn at alle skoler kan klare det. Det dreier seg om en helhetlig tenkning rundt lese-

Fagfellevurdert

Fellesskap i oppløysing? Differensieringspraksis på 6. trinn

- Funn i denne studien tyder på at tilpasset opplæring ikke kan studeres som et fenomen uavhengig av læringsfellesskapet som elevene inngår i. Utfordringen med differensiering er å forstå at den har

 

Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

Denne artikkelen fokuserer på utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole er

 

Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere - I «spesialpedagogikkens grenseland»

I denne artikkelen blir det satt søkelys på to grupper som befinner seg i det artikkelforfatterne kaller «spesialpedagogikkens grenseland»: Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere. Begge

 

To søyler i en inkluderende skole

En inkluderende skole er mer enn fysisk plassering. Samspillet mellom den faglige, den sosiale og den kulturelle sfære må belyses og håndteres i skoler som ønsker å fremme en inkluderende praksis og

 

"Fuck you" i systemperspektiv

Denne artikkelen belyser og drøfter den konfliktfylte skolehistorien til en elev med sterkt grensebrytende og marginaliserende atferd. Moren til gutten det her handler om, er fortvilet over at hennes