Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse

Et pågående forskningsprosjekt undersøker blant annet hvordan rektorer, lærere og helsesykepleiere vurderer samarbeidet mellom skolen og skolehelsetjenesten. Selv om majoriteten mener at samarbeidet e

 

Digital storyline – et bidrag til realisering av nye læreplaner

Gjennom digital storyline kan elevene selv velge digitale verktøy som de bruker til å arbeide med et tema over tid. Slik kan skolen realisere fagfornyelsens intensjoner om elever som utforsker og går

 

Behovet for å lære om egne følelser

Denne studien viser at elever i videregående skole er positive til å lære om følelser i skolen, og at de etterspør konkrete strategier og «verktøy» som kan hjelpe dem å håndtere stress og vanskelige f

 

Engelsk programfag – noen forslag til endringer - Læreplan 2020

Engelsk programfag har vært for opptatt av innhold. Ved å legge større vekt på tekstproduksjon og ved å utnytte fagets muligheter til fordypning, vil faget i større grad kunne forberede elevene til ar

 

Engelskfaget: Relevans som forutsetning for god yrkesretting

Yrkesretting skal bidra til at elever på yrkesfag erfarer hvordan og hvorfor engelsk er relevant for dem. Men yrkesrelevans er ikke nok. Engelskfaget må også ha samfunnsrelevans, ungdomsrelevans og in

 

Tilbakemelding til tilbakemelderne

Læreres praksis i klasserommet skal bli filmet og analysert for å bidra til bedre tilbakemeldinger til elevene. Det svært mange måter å gi gode tilbakemeldinger på. Likevel er det mange lærere som sli

 

Digitalt medborgerskap i fremtidens skole

Vi lever i en tid der debatten omkring digitalisering i skolen ofte henfaller til en polarisering mellom naiv teknologioptimisme og fastlåst pessimisme. Da kan det være nyttig å se utviklingen fra et

 

Å bruke teknologi i undervisningen – smarte valg

Bruk av teknologi for barn som snart skal begynne eller går i skolen, har den samme hensikten som alt annet verktøy som tas i bruk: det må støtte undervisningen og gi elevene et bedre læringsutbytte e

 

Metoder og begrepsforvirring – om John Hatties synlige læring

En kritisk gjennomgang av John Hatties forskning og metoder viser at man bør være varsom med å kun basere seg på hans konklusjoner om hva som kjennetegner god undervisning. I forsøket på å gjøre lærin

 

Systematisk oppfølging etter mobbing

Tidligere mobbeutsatte får ikke alltid den støtten de har behov for, og få fagpersoner har erfaringer med konkret og systematisk oppfølgingsarbeid i Norge i dag. Tromsø kommune har tatt tak i dette gj

 

Motiverende vurdering: Systematisk bruk av samarbeidsprøver i matematikk

Et forsøk med samarbeidsprøver i matematikk ga økt motivasjon og minsket stressnivået blant elevene. Samtidig erfarte man at endret vurderingspraksis vil kreve at man også endrer måten å undervise på.

 

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet

Elevar kommuniserer digitalt med kvarandre og bruker digitale plattformer til det meste av kommunikasjon med skulen. Det betyr ikkje nødvendigvis at dei føretrekker digitale lærebøker framfor dei trad

 

Spesifikke vansker med leseforståelse: Når ordene ikke gir mening

Noen barn har vansker med å forstå meningen med det de leser, selv om de har god ordavkoding og leseflyt. Dette er et problem som er relativt nyoppdaget, og har derfor fått lite oppmerksomhet i skolen

 

«Mitt barn blir mobbet!» – historier om manglende oppfølging i nulltoleransens første år

Fire rektorer forteller om konsekvensene av mangelfulle planer og verktøy for avdekking og oppfølging av mobbesaker. Et viktig tema i fortellingene er det konfliktfylte samarbeidet med foreldrene.

 

Fornyet læreplan: Noen didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet

Foreløpige signaler fra arbeidet med fornyet læreplan viser at den vil kunne inneholde selvmotsigelser og inkonsistenser. Dette kan by på problemer for skoler som i lokalt arbeid med læreplanen skal p

 

Ledelse i klasserommet – et læringsperspektiv

Undervisning og læring bør spille en viktigere rolle innenfor klasseledelse. Nye perspektiver på kasseledelse blir presentert, med eksempler fra videregående skole.

 

Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet

Demokratiet er avhengig av diskusjon og meningsbrytning. Derfor bør diskusjoner med gode ytringsmuligheter være en naturlig del av skolens demokratiopplæring. En videostudie har undersøkt hvordan disk

 

Tvang – skoleforskningens blinde felt

En vesentlig faktor som påvirker både elever og lærere, er at opplæringen er obligatorisk. Det er påfallende at denne grunnleggende forutsetningen får så lite oppmerksomhet i skoleforskni

 

Demokratilæring gjennom bruk av kontroversielle spørsmål

Kontroversielle spørsmål kan være velegnet for elevenes demokratilæring. Samtidig kan slike spørsmål skape utfordringer for læreren. En studie har undersøkt hvilke suksessfaktorer som ligger til grunn

 

Samlingsstunden som arena - demokratisk opplæring i skolen

Elevenes samlingsstund om morgenen er et godt tidspunkt for å arbeide med elevenes demokratiforståelse og for å praktisere demokrati i praksis. Ved å velge en fast tid hver dag kan læreren sikre at de

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter