Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Master

10 tips for å hjelpe dei sterke elevane

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Master

Skoleutviklingsprosjekter i videregående skole

Et skoleutviklingsprosjekt blir vurdert i lys av yrkesfaglærerens kompetansebehov. Et viktig spørsmål er i hvilken grad fylke og forskningsmiljø skal tilpasse slike utviklingsprosjekter til den

Master

Ledelse i barnehagen i møte med pålagte pedagogiske verktøy og program

Styrere får en tydelig rolle som både faglig og strategisk leder  når  barnehagene pålegges å bruke å bruke spesifikke verktøy innenfor det pedagogiske feltet.

Master

Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter

Barn som sjelden blir lest for og med foreldre som leser lite selv, har dårligere forutsetninger når de begynner på skolen enn andre barn.

Master

Barn lærer best gjennom lekfull kommunikasjon

Ut fra en ontologisk og epistemologisk forståelse av kroppen som uttrykk for mening, har forfatteren studert de voksne og de yngste barna gjennom deres kroppslige uttrykk i samlingsstunder.

Master

Digitale verktøy – en hjelp i formativ vurdering

En studie viser at selv lærere med lang erfaring og god innsikt i vurdering for læring hadde begrenset innsikt i hvordan digitale verktøy kan veves inn i vurderingsarbeidet. Skolelederne viste også

Master

«Det er nå godt at hun bryr seg» - Elever med AD/HD og deres opplevelse av relasjon til kontaktlærer

Denne artikkelen bygger på en intervjustudie av tre elever med AD/HD om hvordan de opplever skolehverdagen og relasjonen til kontaktlæreren sin.

Master

Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

Undersøkelser viser at mange foreldre som kontakter skolen om mobbing opplever å ikke bli tatt på alvor. En ny studie viser at en grunn er at skolene gjemmer seg bak egne mobbedefinisjoner.

Master

Krise- og traumehåndtering i skolen

Kriser og traumer påvirker elever og deres forutsetninger for å lære på skolen. Denne artikkelen handler om hvordan skolen kan omskape kriser og traumer til pedagogiske muligheter der både elever og

Master

Å vokse opp i sosiale medier

Stadig nye nettjenester, sosiale medier og teknologier dukker opp. Men forskningen viser oss at det beste grunnlaget vi kan ha for å forstå barn og unges oppførsel i sosiale medier, er å forstå barn

Master

Samansette elevtekstar – korleis forstå og bruke dei

Ein sjuandeklassing får i oppgåve å skrive ein tekst om kva ho har gjort i sommarferien. Ho vel å svare med ein tekst som består av verbaltekst og bilete i form av teikning, altså ein samansett tekst

Master

Regning - engelsklærerens ansvar

Når den grunnleggende ferdigheten å regne skal bli en del av engelskfaget, kan dette oppleves som en utfordring. Både læreres forståelse av dette målet og etablerte undervisningsmåter kan virke

Master

Tvang og rettssikkerhet i opplæringssektoren

Denne artikkelen tar for seg hvordan skolen håndterer elever med utviklingshemning og utfordrende atferd. Artikkelforfatterne har intervjuet spesialpedagoger og assistenter om hvordan de håndterer

Master

Erfaringer med ressursgruppe for studenter med AD/HD

Denne artikkelen drøfter i hvilken grad ressursgruppe som tilretteleggingsmetode, kan være til hjelp for studenter ved universitet/høgskole