Her følger en oversikt over ulike ressurssentre, fakulteter, sentre og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som formidler forskning som er aktuelt for ansatte i utdanningssektoren.
Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Acta Didactica

Tidsskriftet Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet utgir artikler på norsk, engelsk eller skandinaviske språk. Hovedfokus er på forskning om skole og utdanning i vid forstand, og omfatter forskning om fagdidaktikk, lærerutdanning og skoleledelse. Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Tidsskriftets Ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imildlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og Redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den Ansvarlige redaktøren leder i tidsskriftet.

Acta Didactica 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning på oppdrag for myndigheter, forskningsråd og arbeidslivets organisasjoner. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov, utfordringer og utvikling. Forskningen ved AFI er både handlings- og brukerorientert, politikkrelevant og akademisk forankret. Sentrale tema for forskningen er arbeidsinkludering, mangfold og likestilling, fagorganisering, tilknytningsformer i arbeidslivet, ungdommers utdannings- og yrkesvalg, organisering av og samhandling mellom velferdstjenester, skolen som arbeidsplass, utsatt ungdom, ledelse, medbestemmelse og ansvarlig innovasjon. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet) er Norges største samfunnsvitenskapelige forsknings- og utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr utdanning på alle nivåer, også doktorgrad. Ved SV-fakultetet forskes det på psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi. Denne forskningen danner grunnlaget for utdanningstilbudet. Vi har også to tverrfaglige forskningssentre: ARENA senter for europaforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Blant våre verdensledende miljøer er SFF-senteret Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) og hjerneforskningsmiljøet Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC).

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet)

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier. Det er for tiden ca. 3300 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 300 årsverk, hvorav 220 i vitenskapelige stilinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er med dette et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.

Mer om forskning på Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet er open access og kommer ut to ganger i året. Artiklene tematiserer etiske, politiske og sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskriftet er dermed en møteplass for anvendt etikk enten man arbeider med bioteknologi, forskning, skole, barndom, Internett, kultur, natur, næringsliv, idrett, media, medisin, politikk eller annet.

Etikk i praksis

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Forskningsvirksomheten er organisert under fire hovedtema:

 • arbeidsliv og arbeidsmarked
 • rettighet og sikkerhet
 • migrasjon, integrasjon og kompetanse
 • velferd og levekår

Fafo har som mål å utvikle kunnskap om levekår, deltakelse, demokrati og utvikling. Ambisjonen er å bidra til å skape grunnlag for fornyelse og verdiskaping. Forskningen er basert på høye etiske og metodiske standarder. Fafo er et utadvendt forskningsinstitutt som jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere, med mange samarbeidspartnere og et bredt faglig nettverk.

Fafo

 

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, idrett, historie, religion og kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Les mer om fakultetet i vår engelske informasjonsbrosjyre

Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor idrett, språk, religion og spesialpedagogikk.

Gå til fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

Visjonen til senteret er:

 • Økt interesse for språk
 • Økt motivasjon for språklæring
 • Økt kvalitet i opplæringen
 • Bedre ferdigheter i mange språk

De utgir bladet Communicare

Fremmedspråksenteret 

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på noen områder av sosial- og helselovgivningen.

Helsedirektoratet skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.

En viktig oppgave for direktoratet er å utvikle og effektivisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet.

Helsedirektoratet

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Høgskolen har fire fakulteter:

 • Fakultet for helsefag
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Fakultet for samfunnsfag
 • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har HiOA to sentre: 

 • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av to oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA).

HiOA er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om HiOA på http://www.hioa.no/

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Skolen har ca 17.000 studenter og består av åtte studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

HSN tilbyr lærerutdanning for barnehage, grunnskole og videregående skole i alle tre fylkene, og har også et omfattende tilbud innen master, etter- og videreutdanning, samt kortere moduler og spesialiseringer.

I 2016 vil HSN ha en midlertidig organisasjon med 8 fakulteter, og strategier fra de fusjonerte høyskolene HBV og HiT. Utdanningsforskningen ved HSN vil derfor bli beskrevet basert på den midlertidige organiseringen i 2016.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (Buskerud og Vestfold)

Valg av hovedsatsingsområder for forskning innebærer en ambisjon og målrettet innsats mot å utvikle disse til nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer.

Prioriterte satsingsområder:

• Profesjonsutdanning og utdanningsledelse for barnehage og skole
• Matematikk og naturfag i utdanningene
• Tekst, språk og interaksjon
• Menneskerettigheter og mangfold
• Idrett, ernæring og helse i grunnutdanning og samfunn

Fakultetet har doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole.

Hjemmesiden til HSN

Forfatteravatar

Forskningsressurs

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) har over 110 studier og ligger i Fredrikstad.

Høgskolen har totalt nær 7.000 studenter og over 550 ansatte.

Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.

Høgskolen i Østfold er en del av Oslofjordalliansen - et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Les mer om HiØ