Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen

Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang, kan det virke som nesten alle har negative erfaringer, liten tr

 

På tide å lese om å holde seg faglig oppdatert som lærer

Lærerne er den yrkesgruppen som stoler minst på ny forskning innen sitt fagfelt, ifølge en stortingsmelding. Men lærere er også blant dem som rapporterer om størst behov for faglig oppdatering, ifølge

Kronikk

Hattie-feberen i norsk politikk

Den newzealandske forskeren John Hatties bok «Visible Learning» har gått som en farsott over store deler av landet siden den kom i 2009. Den er utropt som pedagogikkens bibel og brukes ivrig av politi

 

Filosofisk om teori og praksis

Det er et krav i tiden at forskere skal produsere kunnskap som «virker», det vil si at den bringer resultater som kommer elevene til gode. Teorien får da verdi først og fremst når den kan omsettes til

 

Skolen som verdikontekst for lærere: Betydning for trivsel og ønske om å skifte jobb

Undervisning handler om verdier. En lærer kan dele eller ikke dele de verdiene som råder på sin skole, og mangel på samsvar kan føre til økt belastning, mindre trivsel og ønske om å slutte. Slik kan s

 

Forskning publiseres, men er det noen som leser og bruker den?

Forskningsprogrammet PraksisFoU er avsluttet. Programstyreleder Svein Lorentzen slår fast at programmet har vært vellykket, ikke minst fordi man har lyktes godt med formidlingen av resultatene. Men go

 

Forskningsbasert lærerutdanning – noen utfordringer

Å skape en forskningsbasert lærerutdanning byr på klare utfordringer. Man må for det første være enige om hva man legger i «forskningsbasert». Det vil dessuten være et krav om at alle aktører, det vil

 

Skolens kvalitet betyr mye - lærerens dyktighet enda mer

At elevenes hjemmemiljø har mye å si for elevenes prestasjoner, betyr ikke at skolen har lite å si. Tvert imot, skolen er kanskje vårt viktigste verktøy for å gjøre noe med de forskjellene som sosial

 

De menneskelige relasjonenes betydning for lærernes ytelse

Lærere ser ut til å være villig til å yte mer når skoleledere bygger gode relasjoner til lærere. Tydelig ledelse ser også ut til å ha vesentlig betydning for læreres innstillinger og utvidede rolleatf

 

Korleis kvinnelege og mannlege lærarar underviser

Jentene klarer seg betre på skulen enn gutane. Dei får betre karakterar, dei viser meir positiv åtferd, dei får mindre spesialundervisning og dei har meir positive haldningar til verdien av skulegang.

 

Elevaktiviteten - Fire hovudformer

I denne artikkelen viser forfattaren at skulen ikkje er den same for alle elevar når det gjeld aktivitetsnivå. Alder, kjønn og elevkarakteristikk gir utslag. Elevmangfaldet gir eit variert aktivitetsn

 

Fortellinger om læreridentitet

En undersøkelse har identifisert hvordan læreridentiteten blir konstruert og kommer til syne i læreres egne fortellinger om læreryrket og i offentlige dokumenter. Det viser seg å være læreren som elevse

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter