Ansatte i barnehage og skole har en hverdag hvor deres faglige autonomi balanseres mellom det erfaringsbaserte og anvandelse av forskning innenfor deres fagfelt. Utdanningsforbundets nettside presenterer relevant forskning på tvers av fagområder og læringssted.

På Utdanningsforskning.no vil besøkende finne relevant forskning. Vi henter inn forskning fra-, og lenker til, forskningsressurser som faller inn under våre fire prioriterte forskningsområder:

  • Forskning om barn, unge og voksnes læring
  • Forskning om profesjonsutvikling
  • Forskning om styringssystemer
  • Forskning om lærergruppenes arbeidsplasser

Redaksjonelle prinsipper

Nettstedet skal være en arena for en praksisnær og kunnskapsbasert formidling av relevant forskning og praksis og skal speile forskningens bredde både innenfor tematikk og metodikk.

Utdanningsforskning.no skal gjennom etterrettelig forskningskommunikasjon fremme profesjonsbygging i utdanningssektoren.

Nettstedet skal etterstrebe en redaksjonell praksis som gjør det tydelig hva som er formidling av forskningsresultater, hva som er nettstedets egne meninger og hva som er andre bidragsyteres ytringer og vurderinger.

Nettstedet baserer sine verdier og grunnsyn på Utdanningsforbundets formålsparagraf:

  • Utdanningsforbundet er ei partipolitisk uavhengig fagforeining for pedagogisk personale innanfor alle utdanningsnivå.
  • Utdanningsforbundet skal ivareta interessene til medlemmene når det gjeld lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjeld profesjonsfaglege og utdanningspolitiske spørsmål.
  • Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og vaksne får eit kvalitativt godt opplæringstilbod, og for at utdanning skal ha ei sentral rolle i samfunnet

(Vedtekter for Utdanningsforbundet § 2)

Utdanningsforskning.no sine kilder og intervjuobjekter skal gjengis korrekt og derfor har kildene rett til å få vite hvordan de blir gjengitt og i hvilken sammenheng. Nettstedet skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.

Et redaksjonsråd  med representanter fra Utdanningsforbundets sekretariat er etablert for å sikre at de redaksjonelle prinsippene følges. Rådet skal overvåke at den forskningsetiske praksisen overholdes, og at den redaksjonelle behandlingen av aktuell forskning har en bredde som speiler medlemmenes behov.

Nettstedets redaktør og redaksjonsråd følger mediets formålsbestemmelser og arbeider etter de mål og ambisjoner som følger Utdanningsforbundets forskningspolitikk.