Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Når pressen skriver om ADHD handler det om biologi

I pressen formidles ADHD som et biologisk og individuelt fenomen. Den sterke betoningen av individuelle løsninger, enten de omtales som gode eller dårlige, fører til at miljømessige eller sosiale

 

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

 

Ny studie: Forhøyet stressnivå hos de yngste norske barnehagebarna

De fleste norske ett- og toåringer har mer enn 40 timer per uke i barnehagen. Nå indikerer ny studie at det er en sammenheng mellom tid i barnehagen og små barns stressnivå.

 

Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging

En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og at det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet.

 

Du er ikke alene

15–20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av depresjon, angst og atferdsproblemer. Hos åtte prosent er problemene så alvorlige at de kan diagnostiseres med en psykisk lidelse.

Fagfellevurdert

Utdanna skoleleiar – nye spenningar?

Korleis beskriv skoleleiarar leiarkvardagen sin etter å ha gjennomført den nasjonale rektorutdanninga?

 

Barn med spesialundervisning blir oftere undervist av ufaglærte

Rundt 13 prosent på ungdomstrinnet får i dag spesialundervisning. – Da er det alarmerende at kvaliteten på spesialundervisningen ikke får langt større oppmerksomhet og prioritet, sier professor

Fagfellevurdert

Ein likeverdig skule i framtida?

Korleis konstruere ein skule som også fungerer for elevar som tradisjonelt strevar?

 

Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing

For første gang i Norge har elevers leseferdigheter i norsk og engelsk blitt sammenlignet i stor skala. Et av de tydeligste funnene er at det er mindre forskjeller mellom guttenes og jentenes

Fagfellevurdert

Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere

I løpet av de 50 årene som har gått siden de første etterutdanningskursene for skoleledere, har det skjedd en forskyvning fra nasjonalt basert utdanningspolitikk til en stadig sterkere internasjonal

 

Ikke så ille å være lærer likevel

Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.

 

Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse

Utfordringen for de som tilbyr utdanning for skoleledere er at den både skal gi kvalifisering til best mulig håndtering av det som er, og samtidig bidra til utvikling av  en refleksiv og kritisk

 

- Skolesystemet gir A- og B-skoler

Markedsrettingen i Oslo-skolen forsterker sosiale og etniske forskjeller, ifølge fersk doktorgradsavhandling.

 

Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen

Nå er norske elever i toppsjiktet i lesing, og for første gang bedre enn OECD-snittet i alle fagene PISA måler. Men rapporten viser også at flere elever føler at de ikke passer inn i skolen, er

Kronikk

Hva mister vi med tidens kvelende akademiske sjangerkrav?

Vår tids portvoktere ville neppe latt Platons dialoger eller forelesningsnotatene etter Aristoteles passere.

 

TIMSS 2015: Lærernes kompetanse kan utjevne forskjeller mellom elever

Lærernes kompetanse kan bidra til å redusere betydningen av sosial bakgrunn for elevenes faglige prestasjoner. Det viser analyser fra den siste TIMSS-undersøkelsen.

 

Jentene minst fornøyd, guttene slutter

Langt flere jenter enn gutter sliter med livene sine når de begynner på videregående, ifølge en fersk studie. Hvorfor er det da flest gutter som dropper ut fra skolen?

Fagfellevurdert

Litteratursamtalens danningspotensial

- Teksten og samtalen om den, øver opp elevenes etiske og estetiske refleksjonsevner.

 

Å bade i språk

Hvordan kan personalet i barnehagen legge til rette for språklek som støtter barnas språkutvikling?

Omtale

Lærere trenger mer kunnskap om teknologi

På få år har skoler og barnehager fått store mengder nettbrett og andre digitale verktøy. Et nytt EU-prosjekt skal se på hvilke krav dette stiller til lærerutdanningen.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter