Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres?

Denne artikkelen omhandler veiledning av nyutdannede lærere. Bakgrunnen for studien er et ønske om å utvikle ny kunnskap om den norske veiledningsordningen for nyansatte, nyutdannede lærere.

 

Får kjenne på lærerlivet

Hvordan snakker du med en elev som blir utestengt fra gruppen på grunn av sterk kroppslukt? Lærerstudenter får trening i situasjoner fra klasserommet.

 

Hva lærerstudenter lærer i praksis

Praksis og teori i lærerutdanningen skal sees i sammenheng og utfylle hverandre, men mange studenter opplever at tilfeldighetene får styre.

Omtale

Syv verktøy for veiledning av nye lærere

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy som skal støtte nye læreres utvikling i yrket.

Omtale

Disputerer på overgangen fra studenter til mattelærere

Denne avhandlinger viser hvordan matematikklæreridentiteten endres i overgangen fra utdanning til yrkesdebut.

 

Arbeidslivsmestring - to unge læreres valg i møte med utfordrende situasjoner

Nyutdannede lærere har store forventninger til læreryrket, samtidig som de vet at utfordringene i skolen er store og at det vil kreves mye av dem. Et par ferske lærere blir fulgt for å se hvordan

 

Et forsvar for teoriens plass i lærerutdanning

Mer praksis i lærerutdanningen er ikke et universalmiddel som garanterer flinkere lærere og bedre lærerutdanning. Tvert imot kan innsikt i pedagogisk teori være vel så viktig, både for

 

Så viktig er gode veiledere for nye lærere

En ny avhandling viser at ferske lærere kan ha stort utbytte av tydelig veiledning fra erfarne lærere.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger

Denne artikkelen konkluderer med at PLUS-modellen gir en god og pålitelig beskrivelse av tilbakemeldingspraksisen hos veiledere.

Fagfellevurdert

Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring

Digital historiefortelling (DH) tilrettelegger for individuell og kollektiv refleksjon for både studenter og barnehageansatte. Forutsetningen er at de ansatte gis tid til å delta i studentenes

Fagfellevurdert

Tematikken i veiledningssamtaler - forgrunn og bakgrunn

Veiledere må ha større fokus på fagdidaktikken når de utøver sin veilederrolle.

Forskningskafe

Forskningskafe: Hvordan veilede og ivareta nyutdannede lærere?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende. Hva er god veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere? Torsdag 2. juni inviterer Utdanningsforbundet til Forskningskafe med blikk på

Fagfellevurdert

Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

Det er svært viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforhold og organisering av veiledningsstøtte for nyutdannede lærere. I denne undersøkelsen har man sett spesielt på den faglig-profesjonelle

 

– Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.

 

Grunnskolelærerutdanningen: Rektors rolle i praksisopplæringen

Praksisskoler skal være en læringsarena der hele skolen bidrar som et kollektivt prosjekt – i nært samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene. Dette skjer i liten grad. Rektor er fortsatt først og

 

Tre grunner til at lærere slutter

En kvalitativ casestudie undersøker hvorfor fem nyutdannede lærere har valgt å slutte som lærere. En fraværende ledelse, manglende veiledning og en utdanning som ikke forbereder godt nok til

 

Lite oppslutning om praksis

Mange praksislærere i lærerutdanningen opplever for lite støtte og samarbeid om praksis på egen skole.

Fagfellevurdert

Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av egen faglige kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

Resultatene fra denne studien peker på at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i leseopplæring og om lesevansker. Det fører til at kartleggingsmateriell ikke brukes

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at

 

Veiledning av nye lærere i videregående skole

Veiledning av nye lærere blir praktisert på mange ulike måter, og de fleste som mottar veiledning, er fornøyde med det de får. Spørsmålet som likevel kan stilles, er om noen måter å veilede på i