Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Barnehagelærere – Fra mangel til overskudd

I løpet av de siste årene har barnehagelærere fått økt anerkjennelse og relativt sett langt bedre lønn. Når vi i løpet av de siste 20 årene også har fått økt rekruttering fra lavere sosiale lag, kan

Fagfellevurdert

Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?

Våre analyser viser at rundt tre prosent av alle barn født i årets siste kvartal får utsatt skolestart, og at en like stor andel av barna født i årets første kvartal får fremskutt skolestart.

Fagfellevurdert

Fagbrev i voksen alder

Praksiskandidatordningen er en vei til å fullføre videregående utdanning for en gruppe med lav sannsynlighet for å fullføre videregående. Den bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller blant hvem

Fagfellevurdert

Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet

Utsatt ungdoms framtidige muligheter på yrkesfag avhenger mye av hvordan problemet med lave skolekarakter blant disse ungdommene blir løst. Det er likevel viktig å ikke overse at også andre sider ved

Fagfellevurdert

Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet

Nyutdannede humanister og samfunnsvitere rammes ikke i særlig større grad enn andre masterutdannede av arbeidsledighet, men de er mer utsatt for andre former for mistilpasning i arbeidsmarkedet, som

Fagfellevurdert

Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole

Formålet med denne studien er å undersøke ulike veier til jobb for arbeidsledig ungdom som ikke har fullført videregående skole. Resultatene viser betydelige negative effekter av både vikarbyråarbeid

Fagfellevurdert

Unge voksne som verken er i arbeid eller utdanning: En registerbasert studie, 1993–2009

Analysene i denne artikkelen viser at man har sett en generell økning i unge voksne nordmenns risiko for å være verken i arbeid eller utdanning, med unntak for kvinner på 25 år.

Fagfellevurdert

Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen

Norske elever leverer gjennomsnittlige prestasjoner i den internasjonale kunnskapsundersøkelsen PISA, mens norske voksne gjør det relativt godt i PIAAC-undersøkelsen, den tilhørende

Fagfellevurdert

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Vår studie har vist at oppmerksomhet knyttet til de ulike delene av tillitsvalgtsrollen og hvilke forventninger medlemmene knytter til sine tillitsvalgte, kan være en god inngang til å forstå og

Fagfellevurdert

Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter

Hvilken effekt har tidlig barnehagestart på den kognitive utviklingen til barn ved syv års alder? Resultatene i denne undersøkelsen peker i retning av at tidlig barnehagestart har en fordelaktig

 

Fagskoleutdanning - relevant for arbeidsmarkedet?

Tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet kan bidra til at fagskoleutdannedes kompetanse kommer til bedre utnyttelse.