Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hvorfor snakker vi ikke lenger om omsorg i barnehagen?

Begrepet omsorg er i ferd med å bli borte i barnehagen, mener svenske forskere. Hva har skjedd?

 

Når gode intensjoner kolliderer med hverdagslivet

Tanken bak design og arkitektur harmonerer ikke alltid med hvordan det blir brukt i praksis, viser en studie.

 

Det er viktig å ta bekymring på alvor

Føler du som jobber i barnehagen, en vedvarende uro for hvordan et barn har det hjemme? Da er det viktig å ta bekymringen på alvor, viser en svensk studie.

 

Korleis kan vi vite om dei minste trivst i barnehagen?

Forskarane har lytta til det som ikkje vart sagt, for å finne ut om dei yngste barna trivst i barnehagen.

 

Utfordrende å finne balansen mellom barnets og fellesskapets behov

Hvert barn er unikt og skal behandles som det. Men balansen mellom å sosialisere et barn inn i et fellesskap og la det få lov til å være en unik person er hårfin.

 

God kvalitet er viktig for de mest sårbare barna

De mest sårbare har en større risiko for å påvirkes av negative faktorer ved barnehagen, viser en studie.

 

Det hjelper ikke å vaske lekene i barnehagen

Den beste måten å holde virus borte fra barnehagen på er å holde syke barn hjemme, mener Tobias Ibfelt.

 

Pedagogiske ledere har en krevende dobbeltrolle

Det er utfordrende å være pedagogisk leder i en barnehage. Du skal lede voksne og barn, og du skal ha ansvar for det praktiske og det pedagogiske arbeidet.

 

Trenger vi entreprenøriell læring i barnehagen?

Entreprenøriell læring er et begrep som har kommet inn i rammeplanen for barnehagene i flere europeiske land. Er dette noe nytt, eller er det bare keiserens nye klær?

 

Noen barn trenger hjelp til å leke

Det er viktig at voksne gjør noe for å utvikle barns evne til å leke. Forskeren peker på tre årsaker.

 

Hvorfor snakker vi ikke lenger om omsorg i barnehagen?

Begrepet omsorg er i ferd med å bli borte i barnehagen, mener svenske forskere. Hva har skjedd?

 

Lek og læring er like viktig

Det er viktig at vi bruker begrepet undervisning i barnehagen, selv om det smerter mange barnehagelærere i Sverige, mener forsker Pia Williams.

 

Barna lærer kritisk tenkning gjennom diskusjoner

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Men hvordan kan barnehagen gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling?

 

Danning skjer gjennom refleksjon

Etiske refleksjonar om IKT er ein naturleg del av kvardagen i barnehagen, meiner forskar Svein Sando. – Vi må finne balansen mellom for mykje og for lite. Mellom å vere for romslege eller for

 

Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen

Barn som går i barnehage har ulik sosial bakgrunn. Barnehagen kan bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene, men da må personalet ha blikk for det enkelte barnet. Det har de ikke alltid, mener

 

Når barnet blir gjort til studieobjekt

Under pedagogisk dokumentasjon er det en risiko for at barn blir mer studieobjekter enn subjekter. Som barnehagelærer må du også rette blikket mot deg selv, ikke bare mot barnet, mener forsker.

 

Både kropp og sinn er med når barn lærer

Barns forhold til naturvitskap er nært knytt til kroppen. Barnehagelærarar må derfor vere både fysisk og kjenslebundne til stades når dei jobbar med vitskapleg utforsking i barnehagen.

 

Høy terskel for å markere andre høytider enn de kristne

Barnehager unnlater å markere andre religiøse høytider enn de kristne fordi personalet ikke føler seg kompetente. Forskere mener de bør spille mer på foreldre fra andre kulturer.

 

Ta vare på tvilen!

Usikkerhet og tvil er nødvendige vilkår for at de ansatte i barnehagen skal kunne ta beslutninger og gjøre etiske vurderinger, mener barnehageforsker.